Financiën

De begrotingscyclus van de gemeente start met het coalitieakkoord na de verkiezingen. In het coalitieakkoord staan de doelstellingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders voor de komende 4 jaar. Daarna stellen we een meerjarenbeleidsplan, begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarstukken op.

 • Planning en control documenten

  Wij vinden het belangrijk dat u inzicht krijgt in ons huishoudboekje. Op een speciale website vindt u de digitale planning en control documenten.

 • Perspectiefnota

  In de perspectiefnota staan de ambities uit het coalitieakkoord uitgewerkt en met daarbij een financiële vertaling.

 • Begroting

  In de begroting werken wij het eerstvolgende jaar uit het meerjarenbeleidsplan verder uit.

 • Voorjaarsnota

  De voorjaarsnota is het eerste bijstellingsmoment van de begroting van het kalenderjaar.

 • Najaarsnota

  In de najaarsnota geven wij een prognose van zowel de beleidsmatige en financiële uitkomsten van de jaarstukken.

 • Jaarrekening

  In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.