Jaarrekening

In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.

We rapporteren over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord (doelstellingen en beleidsvoornemens) tot dan toe. Ook beoordelen wij de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.

Jaarrekening 2022

"In 2022 zijn we ruim binnen onze begroting gebleven, met een positief jaarresultaat als gevolg. In 2022 hielpen we onder andere inwoners die ernstig geraakt werden door hoge energieprijzen, vingen we vluchtelingen op en werkten we aan plannen voor meer betaalbare woningen. Tegelijkertijd zien we dat er veel ambities zijn die we met name als gevolg van onvoldoende medewerkers en landelijke knelpunten, zoals de stikstofregels, momenteel niet goed waar kunnen maken. Dit heeft onze aandacht en we werken waar we kunnen aan oplossingen. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet."

Marinka Mulder, Wethouder Financiën

Inkomsten

De totale inkomsten in 2022 waren € 99,7 miljoen. Wij krijgen inkomsten van het Rijk, via lokale heffingen en er zijn overige inkomsten.

Bron van inkomsten Bedrag
Rijk € 69,6 miljoen
Lokale heffingen en andere inkomstenbronnen € 30,1 miljoen
Totaal € 99,7 miljoen

Lokale heffingen en overige inkomsten

Soort lokale heffing Bedrag
Onroerendezaakbelasting (OZB) €  8.868.000,-
Rioolheffing €  4.516.000,-
Afvalstoffenheffing €  4.088.00,-
Leges €    813.000,-
Toeristenbelasting €    482.000,-
Hondenbelasting €    216.000,-
Overige inkomsten € 11.104.000,-
Totale inkomsten uit lokale heffingen € 30,1 miljoen

Uitgaven

De totale uitgaven in 2022 waren € 95,1 miljoen waarvan € 1,5 miljoen uit de reserves zijn gehaald.

Samenleving

Uitgaven voor Bedrag
Maatwerkvoorzieningen (Jeugd en Wmo) € 21.532.000,-
Inkomensvoorziening (onder andere bijstand) € 15.436.000,-
Zorg en veiligheid €   6.116.000,-
Onderwijs €   3.957.000,-
Sport €   2.366.000,-
Collectieve voorzieningen €   1.318.000,-
Gezondheid €   1.037.000,-
Minima €      453.000,-
Integratie en participatie nieuwkomers €      384.000,-
Totale uitgaven voor samenleving € 52,6 miljoen

Omgeving

Uitgaven voor Bedrag
Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet € 4.829.000,-
Wegen, straten en pleinen € 3.748.000,-
Afvalverwijdering en -verwerking € 3.524.000,-
Water en riolering € 3.080.000,-
Groenonderhoud € 2.716.000,-
Omgevingsvergunning € 1.616.000,-
Kunst, cultuur en cultuurhistorie €    723.000,-
Verkeer €    593.000,-
Milieu, duurzaamheid, energie en klimaat €    329.000,-
Bestemmingsplannen €    280.000,-
Recreatie en toerisme €    268.000,-
Ondernemen en bedrijvigheid €    237.000,-
Wonen €    236.000,-
Landschap, natuur, landgoederen, bos €    172.000,-
Dierenwelzijn €        8.000,-
Totale uitgaven voor omgeving € 22,4 miljoen

Organisatie

Uitgaven voor Bedrag
Organisatie en bedrijfsvoering € 13.721.000,-
Huisvesting/ gemeentehuis €   2.427.000,-
Goed bestuur €   1.586.000,-
Dienstverlening €     981.000,-
Samenwerkingsverbanden €      632.000,-
Dorpsgericht werken €        36.000,-
Totale uitgaven voor organisatie € 19,4 miljoen

Overigen uitgaven

Uitgaven voor Bedrag
Rentelasten € 1.299.000,-
Belastingen €    526.000,-
Vastgoed €    417.000,-
Totale overigen uitgaven € 2,2 miljoen

Meer informatie

De jaarrekening 2022 hebben we ook op een poster gezet.