Jaarrekening

In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.

We rapporteren over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord (doelstellingen en beleidsvoornemens) tot dan toe. Ook beoordelen wij de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.