Jaarrekening

In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.

We rapporteren over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord (doelstellingen en beleidsvoornemens) tot dan toe. Ook beoordelen wij de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.

Jaarrekening 2020

"Voor het derde jaar op rij sluiten we het jaarresultaat licht positief. Wel zien we dat we op een aantal gebieden meer geld uitgegeven hebben dan waar we rekening mee hadden gehouden. Bijvoorbeeld voor de jeugdzorg, de Wmo en de gevolgen van corona. Maar er zijn ook gebieden waar we geld over houden. Bijvoorbeeld doordat het ons lukt om meer inwoners met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen.

Een deel van het geld dat we over hebben gehouden, heeft te maken met plannen die we in 2020 niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van corona. Omdat we het belangrijk vinden dat deze plannen toch doorgaan, hebben we dit geld gereserveerd voor 2021. Van het overschot reserveren we € 342.000 om nadelen en risico's in de toekomst op te kunnen vangen."

Marinka Mulder, Wethouder Financiën

Inkomsten

De totale inkomsten in 2020 waren € 91,5 miljoen.

Van het Rijk

 • € 62,1 miljoen.  

Lokale heffingen: € 17,0 miljoen

 • Onroerendezaakbelasting (OZB): € 7.407.000
 • Rioolheffing: € 4.065.000
 • Afvalstoffenheffing: € 3.897.000
 • Leges: € 1.043.000
 • Toeristenbelasting: € 359.000
 • Hondenbelasting: € 189.000

Overige inkomsten

 • Overige inkomsten: € 12.438.000

Uitgaven

De totale uitgaven in 2020 waren € 90,5 miljoen.

Samenleving: € 53,6 miljoen

 • Maatwerkvoorzieningen (Jeugd en Wmo): € 21.213.000
 • Inkomensvoorziening (o.a. bijstand): € 20.160.000
 • Zorg en veiligheid: € 3.548.000
 • Onderwijs: € 3.380.000
 • Sport: € 2.197.000
 • Algemene voorzieningen: € 1.219.000
 • Gezondheid: € 1.117.000
 • Minima: € 472.000
 • Integratie en participatie nieuwkomers: € 253.000

Omgeving: € 19,0 miljoen

 • Wegen, straten en pleinen: € 3.865.000
 • Afvalverwijdering en -verwerking: € 3.224.000
 • Water en riolering: € 3.162.000
 • Groenonderhoud: € 2.329.000 
 • Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet: € 1.975.000 
 • Omgevingsvergunning: € 1.514.000
 • Kunst, cultuur en cultuurhistorie: € 609.000
 • Verkeer: € 579.000
 • Milieu, duurzaamheid, energie en klimaat: € 408.000
 • Ondernemen en bedrijvigheid: € 358.000
 • Wonen: € 303.000
 • Bestemmingsplannen: € 246.000
 • Landschap, natuurbeheer, landgoederen, bos: € 221.000
 • Recreatie en toerisme: € 159.000
 • Dierenwelzijn: € 20.000

Organisatie: € 16,7 miljoen

 • Organisatie en bedrijfsvoering: € 13.325.000
 • Goed bestuur: € 1.520.000
 • Dienstverlening: € 915.000
 • Samenwerkingsverbanden: € 497.000
 • Huisvesting/gemeentehuis: € 383.000
 • Dorpsgericht werken: € 52.000

Overigen: € 2,9 miljoen

 • Belastingen: € 719.000
 • Vastgoed: € 551.000
 • Rentelasten: € 1.346.000
 • Overigen:  € 239.000

Uit reserves

 • Uit reservers min € 1,5 miljoen.

Meer informatie