Begroting

In de begroting werken wij de perspectiefnota verder uit.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.

Begroting 2022

Deze raadsperiode stond in het teken van de basis op orde brengen. Forse keuzes werden gemaakt in het voorzieningenniveau van de gemeente en de gemeentelijke organisatie. Het was noodzakelijk de belastingen te verhogen. Financiële spelregels werden stevig gevolgd en resulteerden in positieve jaarrekeningresultaten. Voor 2022 lukt het om de voorzieningen te behouden. Ten opzichte van 2021 dalen de lasten voor inwoners in 2022 met betrekking tot de ozb.

De begroting 2022 is financieel sluitend, maar het meerjarig financieel kader blijft zorgwekkend. De gemeente wil een betrouwbare overheid zijn en haar steentje bijdragen in grote maatschappelijke opgaven. Denk aan de klimaattransitie, het tegengaan van kansenongelijkheid en voldoende betaalbare woningbouw. Hier is meer duidelijkheid en goede wet- en regelgeving vanuit het Rijk voor nodig. Tegelijkertijd moet de gemeente scherpe keuzes blijven maken. Ondanks de onzekerheden kijken we met vertrouwen de toekomst tegemoet. We kennen onze gemeente als veerkrachtig en evenwichtig.

Marinka Mulder, Wethouder Financiën

Inkomsten

De totale inkomsten in 2022 zijn begroot op € 88 miljoen.

 • Van het Rijk: € 58,7 miljoen
 • Uit bestaande reserves: € 1,1 miljoen
 • Lokale heffingen in totaal € 19,4 miljoen:
  • Onroerendezaakbelasting (OZB): € 8.803.000,-
  • Rioolheffing: € 4.471.000,-
  • Afvalstoffenheffing: € 4.042.000,-
  • Leges: € 1.292.000,-
  • Toeristenbelasting: € 484.000,-
  • Hondenbelasting: € 193.000,-
  • Reclamebelasting: € 60.000,-
  • Precariobelasting: € 10.000,-
 • Overige inkomsten uit rente, dividend, huur, eigen bijdragen: € 8.885.000,-

Uitgaven

De totale uitgaven in 2022 zijn begroot op € 87,6 miljoen. 

Samenleving: € 49,4 miljoen

 • Inkomensvoorziening: € 15.230.000,-
 • Maatwerkvoorziening jeugd: € 10.977.000,-
 • Maatwerkvoorziening Wmo: € 10.414.000,-
 • Zorg en veiligheid: € 3.778.000,-
 • Onderwijs: € 3.501.000,-
 • Sport en bewegen: € 2.166.000,-
 • Renkum voor Elkaar: € 1.226.000,-
 • Gezondheid: € 1.101.000,-
 • Minima: € 628.000,-
 • Integratie en participatie nieuwkomers: € 361.000,-
 • Transformatie Sociaal domein: € 6.000,-

Omgeving: € 19 miljoen

 • Water en riolering: € 4.443.000,-
 • Wegen, straten en pleinen: € 3.686.000,-
 • Afvalverwijdering en -verwerking: € 3.407.000,-
 • Groenonderhoud: € 2.499.000,-
 • Omgevingsvergunning: € 1.503.000,-
 • Ruimtelijke ontwikkeling / Omgevingswet: € 766.000,-
 • Verkeer: € 655.000,-
 • Kunst, cultuur en cultuurhistorie: € 487.000,-
 • Bestemmingsplannen / Omgevingsplannen: € 413.000,-
 • Recreatie en toerisme: € 266.000,-
 • Ondernemen en bedrijvigheid: € 231.000,-
 • Energie en klimaat: € 173.000,-
 • Wonen: € 164.000,-
 • Milieu en duurzaamheid: € 111.000,-
 • Bos en natuurbeheer: € 108.000,-
 • Landschap, natuur en landgoederen: € 96.000,-
 • Dierenwelzijn: € 9.000,-

Organisatie: € 19,2 miljoen

 • Organisatie en bedrijfsvoering: € 12.000.000,-
 • Goed bestuur: € 1.248.000,-
 • Huisvesting / gemeentehuis: € 895.000,-
 • Dienstverlening: € 850.000,-
 • Samenwerkingsverbanden: € 202.000,-
 • Dorpsgericht werken: € 46.000,-
 • Overig en onvoorzien: € 4.009.000,-

Meer informatie