Begroting

In de begroting werken wij de perspectiefnota verder uit.

De begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. In de beleidsbegroting staan de doelstellingen die wij willen bereiken, welke activiteiten daarvoor in het begrotingsjaar worden uitgevoerd en wat daarvan de kosten zijn. In de financiële begroting worden de financiële consequenties van het voorgenomen beleid op een rij gezet inclusief de afwijkingen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook komt de financiële positie van onze gemeente aan de orde.

Begroting 2024

Inkomsten

De totale inkomsten in 2024 zijn begroot op € 109,7 miljoen.

 • Van het Rijk: € 74,4 miljoen
 • Uit bestaande reserves: € 0,1 miljoen
 • Lokale heffingen in totaal € 23,4 miljoen:
  • Onroerendezaakbelasting (OZB): € 10.537.000,-
  • Rioolheffing: € 5.364.000,-
  • Afvalstoffenheffing: € 4.162.000,-
  • Leges: € 2.606.000,-
  • Toeristenbelasting: € 583.000,-
  • Hondenbelasting: € 109.000,-
  • Reclamebelasting: € 60.000,-
 • Overige inkomsten uit rente, dividend, huur, eigen bijdragen: € 11.783.000,-

Uitgaven

De totale uitgaven in 2024 zijn begroot op € 109,7 miljoen. 

Samenleving: € 56,9 miljoen

 • Inkomensvoorziening: € 15.428.000,-
 • Maatwerkvoorziening Wmo: € 11.706.000,-
 • Maatwerkvoorziening jeugd: € 11.672.000,-
 • Zorg en veiligheid: € 7.028.000,-
 • Onderwijs: € 3.868.000,-
 • Sport en bewegen: € 2.398.000,-
 • Collectieve voorzieningen: € 1.884.000,-
 • Gezondheid: € 1.734.000,-
 • Minima: € 611.000,-
 • Integratie en participatie nieuwkomers: € 571.000,-

Omgeving: € 28,2 miljoen

 • Water en riolering: € 6.487.000,-
 • Wegen, straten en pleinen: € 4.513.000,-
 • Ruimtelijke ontwikkeling / Omgevingswet: € 4.372.000,-
 • Afvalverwijdering en -verwerking: € 3.519.000,-
 • Groenonderhoud: € 2.816.000,-
 • Omgevingsvergunning: € 1.733.000,-
 • Energie en klimaat: € 1.182.000,-
 • Verkeer: € 793.000,-
 • Kunst, cultuur en cultuurhistorie: € 643.000,-
 • Bestemmingsplannen / Omgevingsplannen: € 552.000,-
 • Ondernemen en bedrijvigheid: € 419.000,-
 • Wonen: € 339.000,-
 • Recreatie en toerisme: € 257.000,-
 • Bos en natuurbeheer: € 228.000,-
 • Milieu en duurzaamheid: € 177.000,-
 • Landschap, natuur en landgoederen: € 114.000,-
 • Dierenwelzijn: € 70.000,-

Organisatie: € 24,6 miljoen

 • Organisatie en bedrijfsvoering: € 14.685.000,-
 • Goed bestuur: € 1.414.000,-
 • Dienstverlening: € 1.035.000,-
 • Huisvesting / gemeentehuis: € 660.000,-
 • Samenwerkingsverbanden: € 644.000,-
 • Dorpsgericht werken: € 145.000,-
 • Overig en onvoorzien: € 6.023.000,-

Meer informatie