1. Voorwoord

Onze 6 dorpen kenmerken zich ieder door een eigen identiteit. We kunnen genieten van onze woonomge-ving met allerlei voorzieningen, de gevarieerde natuur bestaande uit fraaie bossen met beken, de vergezich-ten vanaf de stuwwal en de Rijn.

De gemeente Renkum is wat ons betreft de mooiste gemeente van het land. Toch zijn er ook in onze gemeente grote opgaven waar we als lokale overheid mee aan de slag gaan. We denken aan betaalbaar wonen voor iedereen, de klimaattransitie, de constante druk op onze inkomsten en gemeentelijke organisatie, en de veranderende vraag vanuit de samenleving hoe met elkaar om te gaan. Dit alles vraagt om een helder en aantrekkelijk perspectief voor de toekomst.

De verkiezingsuitslag heeft duidelijk gemaakt dat inwoners een gemeente die nabij, groen en sociaal is be-langrijk vinden. GemeenteBelangen, GroenLinks en PvdA hebben elkaar daarin gevonden. Deze 3 partijen staan een goede samenwerking voor met de gehele gemeenteraad, de burgemeester en de gemeentelijke organisatie.

Om deze samenwerking en het vertrouwen tussen gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders en organisatie te blijven stimuleren willen we werken met 2 perspectieven: het Raadsperspectief en het Collegeperspectief. Deze 2 perspectieven kunnen elkaar inhoudelijk versterken en de betrokkenheid van alle raadsleden en raadscommissieleden vergroten.

Met het Raadsperspectief wordt een aanpak voorgesteld van en voor de raad met gezamenlijk gedragen thema’s. De gemeenteraad kan in de komende periode met deze thema’s – in haar kaderstellende rol – raadsbreed aan het werk. Dit in samenwerking met onze inwoners, onze organisatie en externe partijen. De resultaten van het Raadsperspectief worden vertaald in een opdracht aan het college.

Het Collegeperspectief Renkum in bloei geeft voor de periode 2022-2026 de plannen en ambities weer waar het college het initiatief neemt voor nieuw te formuleren beleid of uitvoering. Het Collegeperspectief bestaat uit een vergezicht en tien focuspunten voor de korte termijn.

Het is vanwege de vele onzekerheden nog niet reëel om tot een doorgerekende financiële paragraaf te komen. Daarom wordt de Perspectiefnota 2022 de plek waar de keuzes uit dit Collegeperspectief financieel vertaald worden. In het Collegeperspectief is een aantal incidentele investeringen opgenomen, die uiteraard eveneens een plek krijgen in de Perspectiefnota. Er zijn financiële spelregels geformuleerd waarmee we de komende jaren gaan werken.

Jaarlijks willen we het Collegeperspectief samen met het vaststellen van de Perspectiefnota voor het daarop volgende begrotingsjaar evalueren en waar nodig de focuspunten bijstellen. Dit doen we met de hele ge-meenteraad.

Wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking voor een Renkum in bloei, nu en in de toekomst!