Veelgestelde vragen

Beleidsstukken over zonnevelden en vragen en antwoorden.

Waarom wil de gemeente Renkum een zonneveld? 

Het klimaat verandert en als gemeente nemen we maatregelen om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doen we door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bijvoorbeeld door geen of minder fossiele brandstoffen te gebruiken en over te gaan op hernieuwbare energie. De ambitie van de gemeente Renkum is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Om klimaatneutraal te worden is het onder andere van belang dat we duurzame energie gebruiken en opwekken. Ook wij willen daar, samen met alle andere gemeentes in de regio, een bijdrage aan leveren. Om het aantal wespendiefparen op de Veluwe in stand te houden zijn gedurende 2022 windturbines in een zone van 1 kilometer rondom de Veluwe uitgesloten. Daardoor is het (tenminste tot 2030) enkel mogelijk om onze bijdrage voor grootschalige duurzame energieopwekking te leveren door middel van zonnevelden. 

Wat is de Visie Grootschalige opwek? 

De visie grootschalige opwek van elektriciteit biedt duidelijkheid over hoe gemeente Renkum omgaat met initiatieven en welke randvoorwaarden er gesteld kunnen worden voor grootschalige elektriciteitsopwekking door zon en wind. Deze visie geeft daarmee de handvatten om initiatieven en locaties te beoordelen en aan te wijzen. Het exact bepalen van specifieke locaties gebeurt in uitwerkingsplannen en door middel van een zorgvuldig onderzoek en proces.

Wat is de Selectieleidraad zonnevelden? 

Als uitwerking van de Visie Grootschalige opwek is de in november 2023 vastgestelde Selectieleidraad zonnevelden (pdf, 560 kB) opgeteld. De Selectieleidraad zonnevelden gold als uitnodiging voor initiatiefnemers van zonnevelden om hun plannen in te dienen bij de gemeente. Aan de hand van deze selectieleidraad zijn de plannen beoordeeld en is het beste plan uitgekozen. Aan de initiatiefnemers van dat plan, ValleiEnergie en Novar, verlenen we medewerking bij het doorlopen van de procedures die nodig zijn. 

Zonnevelden passen toch niet meer op het elektriciteitsnet?

Het is inderdaad niet mogelijk om een zonneveld direct op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Hier zijn initiatiefnemers uiteraard mee bekend en zij moeten daarvoor ook een oplossing vinden. Dit kan bijvoorbeeld een directe aansluiting zijn op de verbruiker van de elektriciteit of een batterij waar de elektriciteit tijdens piekmomenten in kan worden opgeslagen.

Waarom leggen we de zonnepanelen niet op daken of langs de A50?

Zonnepanelen op daken en langs infrastructuur, zoals de A50, zien wij als logische plaatsen om zonnepanelen te plaatsen. Daar werken we dus ook aan om dit te realiseren. 

Zonnepanelen op daken stimuleren we door mee te werken aan collectieve inkoopacties. Dit hebben we in 2023 gedaan en doen we opnieuw in 2024. Ook is er in de zomer van 2023 door Rijn en IJssel Energiecoöperatie een zonnedak gerealiseerd op het Kindcentrum Oosterbeek. Een gebouw dat in eigendom is van de gemeente. Vanwege het volle elektriciteitsnet is het realiseren van grote zonnedaken op dit moment ingewikkeld. Ook zijn de grote daken van veel verschillende eigenaren die zelf zouden moeten investeren in zonnepanelen. Tot slot zijn niet alle daken geschikt voor zonnepanelen, omdat het dak niet sterk genoeg is. Desondanks proberen we als gemeente zonnepanelen op daken te stimuleren. 

Ook zonnepanelen langs infrastructuur, zoals langs de A50, vinden wij een goed idee. Veel van de gronden langs infrastructuur zijn van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat of ProRail. In de zomer van 2023 is ons gevraagd of wij de gronden van de Rijksoverheid die binnen onze gemeente liggen, beschikbaar wilden stellen voor haalbaarheidsonderzoek naar de opwek van elektriciteit. Dit hebben wij met alle infrastructurele gronden (zoals de A50, A12 en het spoortracé) gedaan. Helaas gaat de Rijksoverheid op korte termijn nog niet aan de slag met de mogelijkheden in onze gemeente. Als gemeente blijven wij ons ervoor inzetten dat op langere termijn wel gebruikgemaakt gaat worden van opwekmogelijkheden langs infrastructuur.

Behalve dat we ons inzetten voor zon op dak en gronden hebben ingebracht bij de Rijksoverheid, werken we op dit moment ook actief mee aan een haalbaarheidsonderzoek naar de opwek van elektriciteit bij de Stuw Driel. De resultaten van dat onderzoek kunnen verwacht worden in de zomer van 2024. 

Zo zetten we ons, behalve voor een zonneveld, ook op andere manieren in voor de opwek van elektriciteit. Dit is ook belangrijk, want als we met de hoeveelheid opgewekte elektriciteit enigszins in de buurt komen van het totaal verbruik in onze gemeente zullen we alle mogelijkheden moeten benutten. 

 

Welke informatie is er gedeeld op de inloopbijeenkomst zonnevelden 7 maart 2024? 

Tijdens de inloopbijeenkomst zonnevelden is informatie gegeven over: 

  • waarom wij ons als gemeente inzetten voor een zonneveld;
  • welke beslissingen de gemeenteraad in de afgelopen jaren heeft genomen;
  • de laatste ontwikkelingen;
  • de Selectieleidraad zonnevelden;
  • hoe het proces na 7 maart 2024 verder verloopt. 

Het was tijdens de inloopbijeenkomst niet mogelijk om inbreng te geven voor een zonneveld. Dat was niet mogelijk omdat er op dat moment nog geen concreet plan voor een zonneveld was geselecteerd.

Contact

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar e-mail duurzaam@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.