Nieuwsbrief najaar 2023

De nieuwsbrief is voor organisaties en sleutelfiguren in de gemeente. De nieuwsbrief verschijnt jaarlijks in oktober in aanvulling op het jaarverslag dat in februari uitkomt.

Wie zijn wij?

De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit 12 leden en een voorzitter. De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn inwoners uit de zes dorpen van onze gemeente. Zij werken geheel onafhankelijk en vertegenwoordigen alle inwoners. Wij adviseren de gemeente over beleid en uitvoering binnen het sociaal domein op het gebied van de Wmo, participatie en jeugdzorg.om veranderingen en verbeteringen te bereiken.

Inwoners worden uitgenodigd van zich te laten horen. Dit kan door direct contact met de leden of te mailen naar adviesraadsociaaldomein@renkum.nl. Ook bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de maandelijkse vergaderingen. Die worden aangekondigd op de website www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein en in de Rijn en Veluwe.

De nieuwsbrief is met name bedoeld voor organisaties en sleutelfiguren in de gemeente. De nieuwsbrief verschijnt jaarlijks in oktober in aanvulling op het jaarverslag dat steeds in februari uitkomt.

Wat hebben we bereikt?

Afgelopen winterperiode is er regelmatig aandacht geweest voor de energiearmoede en met name over de communicatie rondom het aanvragen van de energietoeslag.

In januari heeft de adviesraad meegedacht bij het ontwikkelen van de Cultuurvisie van de Gemeente Renkum. De Gemeente zou actiever en stimulerender mogen zijn om kunstenaars en organisaties binnen het sociaal domein met elkaar in contact te brengen. Onze ideeën worden gebruikt als leidraad voor het uitvoeringsplan. Ook is er aangedrongen op aandacht voor diversiteit en de inclusiviteit zodat alle inwoners de mogelijkheid hebben mee te doen.

De re-integratie verordening Participatie is in de maak. Beleidsmedewerkers hebben de adviesraad vroegtijdig betrokken bij de totstandkoming ervan. De gesprekken hebben geleid tot betere inzichten en een helder document.

Naar aanleiding van de startnotitie Wonen heeft de Gemeente tweemaal een overleg met stakeholders georganiseerd. Drie leden van de adviesraad hebben hieraan deelgenomen. Hun bevindingen zijn meegenomen in het Programma Wonen, dat in concept is aangeboden aan de adviesraad. Over dit concept hebben wij een advies uitgebracht waarin wij een actievere rol van de gemeente verwachten om creatieve woonoplossingen met ook meer mogelijkheden om (mantel)zorg in de thuisomgeving te verlenen. Dus niet afwachten wat projectontwikkelaars doen of welke inwonersinitiatieven zich aandienen. Aan de hand van voorbeelden hebben we dit toegelicht.

Uit een onderzoek bleek dat de gemeente Renkum een laag bereik had bij het aanvragen van de Gelrepas. Gelukkig ontvangen nu alle bijstandsgerechtigden hun tegoed rechtstreeks op de Gelrepas.

Binnen de adviesraad is een Raadpleeggroep Toegankelijkheid (werkgroep) ingesteld. Deze raadpleeggroep richt zich op de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen. Na een inventarisatie In het voorjaar van 2023 zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd.

Tijdens de week van de toegankelijkheid van 2 tot 7 oktober 2023 is er een actie georganiseerd voor medewerkers van onze gemeente zodat zij konden ervaren welke obstakels iemand met een beperking kan tegenkomen.

De bedoeling is dat de Raadpleeggroep Toegankelijkheid zich ook gaat richten op inwoners met gehoor- en zichtproblemen en inwoners, die moeite hebben met het verwerken van informatie (NT2, laaggeletterdheid, digitale vaardigheden).

Gesprekken met Renkumse organisaties

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein maken deel uit van diverse gemeentelijke overleggen, zoals het dorpsgericht overleg ouderenzorg Oosterbeek-Doorwerth en Renkum, de werkgroep Cliëntondersteuning, de werkgroep Ontmoeting en de projectgroep Sociale Dorpsteams. De signalen worden meegenomen naar de maandelijkse vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein

Daarnaast heeft overleg met de Woonadviescommissie, de Renkumse Huurdersvereniging (Vivare), Renkum voor Elkaar, de Jongerenraad en diverse medewerkers van de gemeente uit het Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein en Team Veiligheid plaatsgevonden.

Studiedagen

Ieder jaar vinden er 3 studiemiddagen plaats met het doel om langer stil te staan bij actuele onderwerpen.

Er is een bijeenkomst geweest met voltallige nieuwe college van Renkum en teammanager van het Sociaal Domein. Daar is gesproken over de gewenste advisering en adviesonderwerpen. In dat gesprek kwam ook de kloof tussen overheid en burgers ter sprake.

De Adviesraad heeft zich in het voorjaar van 2023 verder verdiept in de kloof tussen overheid en burgers. We zijn op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken en verbeteringen. Wie zijn nu de “afgehaakten” en waarom, hoe kunnen we deze mensen bereiken en wat is nodig om deze kloof te dichten. We zien “bruggenbouwers” als mogelijkheid om de kloof te dichten.

De leden van de Adviesraad streven ernaar om zoveel mogelijk inwoners te vertegenwoordigen door allerlei signalen op te halen en contacten te leggen met andere netwerkorganisaties.

In juli 2023 hebben we verschillende opvanglocaties met vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en Oekraïners) bezocht. We werden hartelijk welkom geheten, kregen rondleidingen op de verschillende locaties en hebben gesprekken gevoerd met onze “nieuwkomers”. Omdat procedures meer tijd kosten dan gewenst, moeten nieuwkomers lang wachten op het inburgeringstraject. Asielzoekers zonder verblijfsvergunning mogen 24 weken per jaar betaald werken en solliciteren naar werk. Echter ze lopen tegen administratieve obstakels op (geen BSN, geen bankrekening). Werkgevers zouden een tewerkstellingsvergunning (TWV) aan kunnen vragen voor het in dienst nemen van asielzoekers. Hiervoor hebben wij aandacht gevraagd bij de gemeente. De medewerkers die betrokken zijn bij de nieuwe wet Inburgering delen onze bevindingen en zijn op zoek naar verbetermogelijkheden, maar helaas ook gebonden aan strakke landelijke procedures en wetten.

Oproep

Wanneer u ervaringen wilt delen, als u zich zorgen maakt of een suggestie hebt voor verbetering op het gebied van het sociaal domein, neem dan contact op met een lid van de adviesraad of stuur een e-mail. Inspreken in de vergadering is ook een optie. Wij gaan graag met iedereen in gesprek. Uw suggesties voor vervolgstappen zullen we serieus bekijken. En mogelijk leidt dit tot een algemeen advies aan de gemeente. Zo helpt u de dienstverlening van de gemeente Renkum aan de inwoners te verbeteren!

Meer informatie of contact?