Raadscommissie

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over de voorstellen, worden ze eerst besproken in een raadscommissie.

In de raadscommissie zitten de ‘specialisten’ van de verschillende partijen. Dit kunnen raadsleden zijn, maar ook commissieleden.

De gemeenteraad heeft 4 voorzitters benoemd die om de beurt een raadsontmoeting en/of een raadscommissie voorzitten. De 4 voorzitters zijn:

  • Paul Janssen
  • Marte Smits - Jansen
  • Dorien Firet
  • Francisca de Martelaere - van den Broeke

In een raadscommissie bespreken de raads- en commissieleden de voorstellen die later in de gemeenteraad aan de orde komen. De commissie bereidt de raadsvergadering voor en brengt advies uit aan de gemeenteraad over de voorstellen. Een advies kan bijvoorbeeld zijn dat aanvullende informatie wordt opgevraagd of dat de gemeenteraad zonder verdere beraadslagingen akkoord kan gaan met het voorstel (een zogenaamd sterstuk). De raadscommissie neemt zelf geen besluiten, dat is voorbehouden aan de gemeenteraad.

De raadscommissie vergadert meestal 2 keer per maand, op dinsdag- en woensdagavond. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en worden live uitgezonden via de website raad.renkum.nl. De vergaderingen zijn openbaar. Naast meeluisteren op de publieke tribune kunt u ook gebruik maken van het inspreekrecht.

Agenda's

De data en de agenda’s van de commissies publiceren wij in de gemeentelijke bekendmakingen op deze website en in het weekblad Rijn en Veluwe. De stukken van de vergaderingen staan op de website raad.renkum.nl. Wilt u de vergaderstukken inzien in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak met de griffie door een bericht te sturen naar e-mail griffie@renkum.nl.