Contact met gemeenteraad

De gemeenteraad wil graag uw mening horen over wat er speelt in uw leefomgeving. Om uw mening te geven heeft u verschillende mogelijkheden. Op die manier kan de gemeenteraad uw stem mee laten wegen in de besluitvorming.

Nieuw vergaderstelsel

In mei 2018 zijn wij gestart met een nieuw vergaderstelsel voor de gemeenteraad. Een aantal regels en werkvormen hebben wij aangepast. Het doel hiervan is dat u als inwoner makkelijker en eerder invloed kunt uitoefenen op wat er besproken en besloten wordt in de gemeenteraad.

Het nieuwe vergaderstelsel evalueren we na 1 jaar. Op basis van de uitkomsten leggen wij een raadsvoorstel voor aan de gemeenteraad voor een ‘definitieve’ aanpassing van het vergaderstelsel

Inzage stukken

Wanneer u wilt weten waarover in de gemeenteraad en de raadscommissies gesproken wordt, kunt u de raadsvoorstellen inzien via de website raad.renkum.nl. De raadsvoorstellen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.

Spreekrecht raadsontmoetingen

Hoe u een onderwerp op de agenda van een raadsontmoeting kunt zetten, leest u op de pagina Raadsontmoetingen.

Is uw idee nog niet rijp om aan tafel te worden besproken of wilt u kort iets voorleggen aan de gemeenteraad maak dan gebruik van het inspreekrecht. Dit kunt u tot uiterlijk 5 minuten voor de raadsontmoeting melden aan de griffiemedewerker of griffier. Vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wenst te voeren.

U mag tijdens een raadsontmoeting alleen inspreken over onderwerpen die niet op de agenda staan. Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. De commissieleden krijgen daarna de gelegenheid om een verhelderende vraag aan u te stellen. Er vindt geen discussie plaats over het onderwerp.

Spreekrecht raadscommissies

Ook kunt u gebruikmaken van uw inspreekrecht in een commissievergadering. In een raadscommissie kan dat alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan meldt u dit voor het begin van de vergadering melden bij de griffiemedewerker of griffier. De voorzitter bepaalt het moment waarop u mag inspreken. Dat kan zijn aan het begin van de vergadering of voor het agendapunt waarover u het woord wilt voeren.

Elke inspreker krijgt 5 minuten het woord. De commissieleden krijgen daarna de gelegenheid om een verhelderende vraag aan u te stellen. Er vindt geen discussie plaats over het onderwerp.

Brief aan de gemeenteraad

Uiteraard kunt u ook een brief naar de gemeenteraad sturen om iets onder de aandacht van de raadsleden te brengen. Dit wil overigens niet zeggen dat de raad uw probleem kan oplossen of bijvoorbeeld een besluit van het college kan wijzigen. De gemeenteraad kan het college wel aanspreken op het gevoerde beleid en om extra aandacht voor iets vragen. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel realiseren dat de brief geplaatst wordt op de lijst 'ingekomen brieven gericht aan de raad'. Deze lijst komt op de agenda van de raadsvergadering en is dan openbaar. Dit behoort tot de basis van onze democratie.
 
Post voor de gemeenteraad kunt u sturen naar Gemeenteraad Renkum, ter attentie van de raadsgriffie, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek of e-mailen naar griffie@renkum.nl. U hoeft dus niet elk raadslid afzonderlijk een brief te sturen.

Fractieberaden politieke partijen

Regelmatig komen de fractieleden van de politieke partijen bij elkaar voor overleg. Tijdens dit overleg bereiden zij onder andere de vergaderingen voor. Ook ontvangen zij inwoners die graag iets met ze willen bespreken. Wanneer u een fractie wilt bezoeken en iets aan de leden wilt voorleggen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de fractie. De adressen vindt u op de websites van de partijen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over inspreekrecht, raadsontmoetingen of andere manier om in contact te komen met de gemeenteraad? Neem dan contact op met de raadsgriffie op (026) 33 48 111 of via griffie@renkum.nl.