Verslag Adviesraad Sociaal Domein 18 april 2023

Aanwezig

Dhr. C. Hogendorf (voorzitter), dhr. H. Cornelissen (plv voorzitter/penningmeester), mw. R. Erkelens, mw. D. Kloppenburg, mw. J. Merens, dhr. R. Steens, dhr. E. Vermeer (online), dhr. R. Stoutmeijer, mw. R. Leurink, mw. M. Rook en mw. G. Rijneveld (ambtelijk secretaris)

Afwezig

Dhr. H. Darwish

Verslag

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De heer C. (Cees) Kroon heeft belangstelling voor het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein. Na een kennismakingsgesprek gisteren is hij vandaag aanwezig om kennis te maken met (een vergadering van) de Adviesraad Sociaal Domein. De wethouder is vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig. Ze zal nu in de volgende vergadering van 23 mei aanwezig zijn. De agenda wordt gevolgd.

2. Inspreken toehoorders

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Mededelingen

De mededelingen voor de wethouder worden kort doorgenomen en volgende keer herhaald.

Op 30 mei 2023 gaan de heren Cornelissen en Steens in gesprek met Esther van Haarlem, manager Sociaal Domein, over de ontvangen aandachtspunten en signalen over Wmo en Jeugd.

4. Regievoering binnen het hulpverleningsproces

Dit onderwerp staat op de agenda naar aanleiding van een signaal rondom de situatie rondom een pleegkind. Deze casus zelf wordt niet tijdens de vergadering besproken. Daarvoor zal nog een apart overleg tussen pleegouder en gemeente plaatsvinden. Esther van Haarlem, manager Sociaal Domein, en Sanneke van der Meijde, onder andere projectleider Methodisch werken, zijn bij dit agendapunt aanwezig.

Esther van Haarlem geeft aan dat in het clientervaringsonderzoek ook naar voren is gekomen dat het voor inwoners de rol en taak van de jeugdconsulent en gemeente, in relatie tot de hulpverlening, niet altijd duidelijk is. Wat mag de inwoner van de gemeente verwachten en wat van de hulpverlening? Wie heeft waarover de regie? Om hierin verbetering te krijgen is een traject opgestart om voorafgaan aan de zorgverlening de verwachtingen tussen inwoner, gemeente en hulpverlener helderder te krijgen, zodat gedurende het traject een betere samenwerking en zorgverlening plaatsvindt. 

Daarnaast was er een te zware caseload voor de jeugdconsulenten waardoor die steeds ‘brandjes aan het blussen’ waren. In de vorige vergadering is besproken dat meer ingezet wordt op goede vraagverheldering aan de voorzijde van het proces omdat hier nog winst te behalen valt. Datzelfde geldt voor het afgeven van realistische (langere) indicaties in stabiele situatie. 

Sanneke van der Meijden geeft vervolgens een presentatie over ‘Proces Sociaal Team Zorg (Wmo en Jeugdzorg) en Regievoering’.

De volgende zaken worden daarnaast besproken:

 • Er is een algemeen proces opgesteld met de volgende stappen: aanmeldingsfase, onderzoeksfase, uitvoeringsfase, evaluatiefase en afsluitfase.
 • De onderzoeksfase duurt maximaal 8 weken. De duur van de hulpverlening is zeer divers.
 • De inkoopprocedure gebeurt regionaal door contractmanagers (inclusief criteria). Er is altijd de mogelijkheid voor de gemeente om aanvullend extra zorg in te kopen door middel van een contract met een zorgaanbieder die geen regionaal contract heeft.
 • Door een betere vraagverheldering te doen aan de voorkant van het hulpverleningsproces, kan mogelijk het aantal hulpverleners in een gezin beperkt worden. Deze vindt in principe plaats door middel van in huisbezoek.
 • Nieuwe in de procedure is het Startgesprek na 6 weken.
 • De gemeente verleent geen hulp. Dit doet de hulpverlener. Waar moet je als inwoner terecht als de hulpverlening niet loopt? In eerste instantie bespreek je als inwoner met de hulpverlening dat het niet loopt. Kom je er samen niet uit en de doelen worden op die manier niet gehaald, dan kan de inwoner en/of de hulpverlenende instantie contact opnemen met de opdrachtgever. De gemeente is als opdrachtgever aanspreekbaar als de opdracht van de hulpverlener niet goed wordt uitgevoerd en/of stagneert door verschillende factoren. Als de indicatie anders moet, neemt de hulpverlener ook contact op met de opdrachtgever en is de gemeente aan zet.
 • Het gaat om ongeveer 2800 unieke cliënten voor Wmo (1900) en Jeugd (900) samen. Voor Jeugd verloopt ongeveer 30% via de gemeente, de rest via huisarts of instelling. Hierdoor blijft veel onduidelijk over de inzet van de hulpverlening bij jeugdigen.
 • Er zijn ongeveer 10 Wmo-consulenten, 5 jeugdconsulenten en 6 coaches.
 • Esther van Haarlem zegt toe dat de Adviesraad Sociaal Domein de volgend kwartaalrapportage van Zorglokaal toegestuurd krijgt.
 • In 85% van de gevallen werkt het algemene processchema. Voor situaties met structurele onveiligheid en/of meervoudige problematiek gelden echter andere afspraken. Hier heeft de hulpverlener naast de hulpverlening ook intensievere casusregie. Zij zijn ook in het weekend bereikbaar. De hulpverlener zet in wat nodig is om de situatie stabiel te houden. De gemeente faciliteert. Er zijn een aantal organisaties die deze vorm van zorg verlenen. Deze werkwijze vindt in Arnhem ook al plaats bij 5 gezinnen. De resultaten hiervan zijn goed. 
 • Wat als een inwoner halverwege het traject binnenstroomt? Dan vindt ook een verklarende analyse plaats.
 • Wat zijn de richtlijnen van spoed? Als het echte spoed is kan hulpverlening direct worden ingezet. De gemeente verleent geen crisiszorg. Daarvoor zijn andere partijen.
 • Wie houdt controle op de ingehuurde zorg(verlener)? Het toezicht door de gemeente lijkt niet in alle gevallen scherp genoeg, waardoor er schrijnende situaties ontstaan waarbij ongewenste situaties te lang doorlopen en niemand ingrijpt/de regie pakt in het belang van de inwoner/jeugdige. Hoe kun je een aanbieders aanspreken?
 • Hopelijk brengt deze nieuwe werkwijze hier in de toekomst verbetering in.
 • Afgesproken wordt om over een jaar de resultaten van de nieuwe werkwijze te bespreken in de Adviesraad Sociaal Domein. Door de evaluaties zullen meer informatie en gegevens beschikbaar komen.

Esther van Haarlem en Sanneke van der Meijden worden bedankt voor hun komst en informatie. 

5. Raadpleeggroep Toegankelijkheid

Op 6 april jl. heeft een afspraak plaatsgevonden met wethouder (Joa) Maouche en teamleider B. (Barend) Streefkerk. 

 • Het voorstel tot actief bezoeken en adviseren over fysieke toegankelijkheid in de openbare ruimte van gebouwen met een publieke functie is akkoord (zelf start in Renkum, ook verzoeken vanuit gemeente); met een aantal gemeenteambtenaren uit de buitendienst heeft een ‘Rondje Renkum’ gedaan om de problematiek te verhelderen. Dit is goed en positief verlopen. Veel punten zijn direct ook al opgepakt.
 • Nog uit te zoeken: afspraken en wensen ribbeltegels voor slechtzienden in de gemeente?
 • De wethouder wil graag een jaarlijkse bewustwordingsactie voor ambtenaren in de week van de toegankelijkheid (2-7 oktober 2023). De raadpleeggroep komt met een voorstel inclusief kosten. Johanna Pijpers is contactpersoon. 
 • Aanvullende suggestie uit de vergadering: bezoek aan het MuZIEum. 
 • Nieuwe leden voor de raadpleeggroep zijn welkom. Nog geen reacties op eerdere oproep in Rijn en Veluwe geweest. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris de oproep via de dorpsplatforms verspreid (+ verzoek ook zelf te publiceren/verspreiden).
 • Dorpswandelingen leveren ook waardevolle informatie op
 • Voor alle aandachtspunten m.b.t. toegankelijkheid van leden en overige inwoners geldt in eerste instantie de route via het Melding Openbare Ruimte (MOR). Zie vraag/contactformulier eerste pagina website gemeente.
 • Een aantal leden van de raadpleeggroep Toegankelijkheid zijn aanwezig bij uitleg aan adviesraden over de bouwplannen rondom de Brams Streeflandweg.

6.    Concept-verslag vorige vergadering 

Koof moet Kloof zijn op pagina 3. Verder wordt het verslag ongewijzigd vastgesteld.

7.    Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en door de ambtelijk secretaris aangepast.

8.     Communicatie

Geen extra tekst in de Rijn en Veluwe bij de aankondiging van de volgende vergadering.

9. Ingekomen en uitgaande stukken

Deze worden ter kennisgeving aangenomen.

10. Rondvraag

 

 • De geplande studiebijeenkomst op woensdag 5 juli 2023 zal georganiseerd worden door de heren Steens en Darwish rondom het thema vluchtelingen/statushouders, inclusief bezoek.
 • Het participatietraject rondom de cultuurvisie loopt goed. In juni worden de uitvoeringsplannen en de inzet van het subsidiebedrag bekend gemaakt.
 • In een dorpsgerichte overleg ouderenzorg is o.a. uitleg geweest over het mooie project Blijf in je kracht.
 • De eerste bijeenkomst rondom de woonvisie was goed. Jammer dat de groepjes steeds dezelfde bleven, waardoor in de diverse rondes gelijke verhalen verteld worden.
 • De adviesraad zou graag een actievere rol van de gemeente zien om geschikte woningen voor ouderen te bouwen om zo de doorstroom in de huizenmarkt op gang te brengen. Cohousing mogelijk nog een optie? Het naleven van de leegstandswet kan perspectief bieden?
 • Vragen aan de wethouder in de volgende vergadering naar de bevindingen over de inloopspreekuren van de collegeleden. Welke zaken worden gemeld en hoe wordt teruggekoppeld aan inwoners?
 • De adviesraad zal de heer Cees Kroon voordragen als lid.
 • De volgende vergadering zal Renkum voor Elkaar aanwezig zijn. Zij zullen informatie geven over de organisaties, activiteiten en plannen. We kunnen ook de uitkomsten van de studiedag aan de orde stellen.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.