Wat staat er in de RES?

In de Regionale EnergieStrategie (RES) komt te staan hoe we van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

Het doel is om in 2030 in Nederland 35 TWh aan duurzame elektriciteit op te wekken op land. Ook komt er in te staan hoe (en waar) we energie kunnen halen uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen. Bijvoorbeeld waar windmolens en velden met zonnepanelen kunnen komen. Ook onderzoeken we hoe we duurzame warmte naar de woonwijken kunnen brengen. De regio maakt in de strategie een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en betaalbaarheid. In de RES worden nog geen besluiten genomen. De komende tijd wordt de RES voor energieregio Arnhem Nijmegen verder uitgewerkt.

​​​​​​RES 1.0 Arnhem Nijmegen

In de RES 1.0 zijn in Renkum 2 zoekgebieden voor zonnevelden ingetekend. Deze 2 zoekgebieden zijn hetzelfde als twee van de zoekgebieden in de visie grootschalige opwek. Dit betekent dat we de komende jaren binnen deze 2 gebieden op zoek gaan naar mogelijkheden voor zonnevelden.

Alle betrokken inspanningen - 16 gemeenten, provincie en 3 waterschappen – hebben positief besloten over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Arnhem Nijmegen. Alle reacties van de gemeenteraden en de volksvertegenwoordigers van de provincie en waterschappen en ook een aantal reacties van belanghebbenden zijn verzameld in een oplegnotitie die worden meegenomen naar het traject voor de RES 2.0. 

De RES blijft zich richten op regionale activiteiten zoals het behouden van maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, het sturen op een efficiënt energienetwerk, het monitoren van het bod van onze regio, het voortzetten van de structurele gesprekken in de warmteclusters en de afstemming met andere RES-regio's.  

RES 2.0 

De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig: een Milieueffectrapportage (planMER). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd. Zo kan zorgvuldig beargumenteerd worden waarom locaties voor duurzame energie opwek geschikt, geschikt te maken of ongeschikt zijn. Het startpunt van dit onderzoek is de RES 1.0. 

Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport: de planMER. Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Meer informatie