Toelichting ontwerp Stationsweg en A. Weeninklaan

In de zomer van 2023 hebben we tijdens een informatiebijeenkomst het voorlopig ontwerp laten zien. Naar aanleiding van de ontvangen reacties en met input van aanvullend onderzoek is het ontwerp in de afgelopen periode doorontwikkeld tot een definitief ontwerp.

Struinpad A. Weeninklaan 

Tijdens de informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp zijn diverse vragen en voorstellen ingediend omtrent het struinpad tussen de bomen aan de noordzijde van de A. Weeninklaan. Het zebrapad op de Stationsweg wordt door fietsers (al dan niet met de fiets aan de hand) gebruikt om de Stationsweg over te steken. In de huidige situatie vervolgen fietsers hun weg geregeld over het struin/ olifantenpad die tussen de bomen ontstaan is. Hierdoor komen fietsers aan de zijde van de Generaal Urquhartlaan op het trottoir uit en komen hier tussen geparkeerde auto’s en op een onverwachte locatie weer de rijbaan op. Deze situatie is ongewenst en daarom wil de gemeente het gebruik van het struinpad door fietsers sterk ontmoedigen door de doorgang vanaf het zebrapad naar het struinpad fysiek af te sluiten door een hekje en het aanplanten van groen. 

Om ervoor te zorgen dat overgestoken voetgangers met de fiets aan de hand de A. Weeninklaan weer veilig kunnen betreden om daar hun weg op de fiets te vervolgen brengen wij een uitritconstructie aan op de aansluiting van de A. Weeninklaan op de Stationsweg. Dit zorgt er voor dat gemotoriseerd verkeer voorrang moet verlenen aan de voetgangers op deze uitritconstructie en zij eenvoudig en veilig de A. Weeninklaan op kunnen. Aangezien de situatie bij de Paul Krugerstraat gelijkwaardig is wordt ook hier een uitritconstructie aangebracht.

Rijbaanbreedte Stationsweg

Breedte Stationsweg met fietsstrokenBij het bepalen van het profiel van de Stationsweg is gebruik gemaakt van de nieuwe richtlijnen voor inrichtingskenmerken van een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/uur. Belangrijk voor het bepalen van de juiste rijbaanbreedte is de verkeersintensiteit en de maatgevende passeersituatie. Op basis van de gemeten auto, vracht -en fietsintensiteiten, vinden we dat 2 personenauto’s en 2 fietsers elkaar moeten kunnen passeren. Hiervoor is een wegbreedte van 6,50 meter nodig. 

Bij deze wegbreedte kunnen 2 personenauto’s en 2 fietsers elkaar passeren. Bij een smaller wegprofiel verslechtert de positie van de fietsers en kunnen problemen ontstaan bij het passeren van breed (vracht) verkeer. Verder hebben we bij de keuze van het wegprofiel er rekening mee gehouden dat de Stationsweg een openbaar vervoer route is. Op dit moment wordt de Stationsweg niet meer gebruikt door grote lijnbussen. Maar we kunnen en willen niet uitsluiten dat dit in de toekomst verandert. Ook is rekening gehouden met het feit dat de Stationsweg een belangrijke uitvalsroute is voor de hulpdiensten.

Breedte trottoirs

We hebben enkele verzoeken gekregen over het toepassen van brede trottoirs op verschillende plekken langs de Stationsweg. De minimale breedte voor de trottoirs is 1,50 meter en de streefbreedte is 1,80 meter. Op enkele locaties is deze breedte niet haalbaar, bijvoorbeeld door bestaande bomen of perceelgrenzen. Dit zijn maar korte lengtes van het trottoir. Het huidige trottoir in de bocht bij de aansluiting van de Cronjéweg op de Stationsweg is zeer smal (ongeveer 90 centimeter). Door de rijbaan hier iets te verleggen kunnen we een breedte van 1,50 meter realiseren. Ditzelfde doen we met de rijbaan van de Stationsweg tussen de Cronjéweg en de Graaf van Rechterenweg. Het trottoir aan de westzijde wordt hierdoor verbreed naar ca. 1,80 meter. 

Langs de rijbanen worden zogenaamde RWS trottoirbanden aangebracht die het berijden van het trottoir ontmoedigen. Mochten er desondanks onveilige situaties ontstaan doordat voertuigen op de trottoirs komen dan kunnen wij op die specifieke locaties alsnog maatregelen treffen.

Oversteekplaatsen

Oversteekplaats Nico Bovenweg – Parallelweg

We hebben enkele verzoeken gekregen voor het aanbrengen van een zebrapad aan de noordzijde van de kruising Stationsweg – Nico Bovenweg / Parallelweg. Een zebrapad op deze locatie tussen het kruispunt en het spoorviaduct is echter verkeersonveilig, omdat verkeer vanaf de Dreijenseweg vanwege de bolling van het viaduct te laat zicht heeft op de daar overstekende voetgangers.

Wel komt er een zebrapad terug op de huidige locatie aan de zuidzijde van het kruispunt. De oversteekbaarheid en zichtbaarheid van dit zebrapad wordt aanzienlijk verbeterd doordat de oversteeklengte met circa 2,30 meter verkort wordt en het zebrapad op het kruispuntplateau (drempel) komt te liggen. Hiernaast gaan we de snelheid van het verkeer komend vanaf de Utrechtseweg extra remmen door net voor dit zebrapad een lichte 'slinger' in de Stationsweg aan te brengen. 

Oversteekplaatsen Cronjéweg – Dennenkampweg

Aan de noordzijde van de kruising Stationsweg - Cronjéweg / Dennenkampweg is een extra zebrapad toegevoegd in het ontwerp. Deze wordt o.a. aangebracht in verband met het gebruik van de bushaltes van de buurtbus.

Oversteekplaats Utrechtseweg

De oversteekplaats voor voetgangers langs de Utrechtseweg die de Stationsweg over willen steken is opgenomen in de huidige verkeersregelinstallatie en hiermee voldoende veilig. Ter verduidelijking van de locatie van de oversteekplaats wordt extra wegmarkering aangebracht.

Hemelwater

In het kader van klimaatadaptatie en duurzaamheid gaan we het hemelwater afkomstig van de openbare verhardingen in het projectgebied afkoppelen van de riolering. Hiervoor worden infiltratieputten aangebracht. Ook gaan we de bestaande vijver/ wadi tussen de appartementen op de hoek bij de Dennenkampweg en de Stationsweg benutten voor het opvangen en infiltreren van hemelwater. Deze wadi wordt hiervoor wat verruimt. Deze verruiming vindt alleen aan de zijde van de Stationsweg plaats. Aan de uitloper van de wadi naar de appartementen gaan wij geen aanpassingen verrichten. Voor het verdiepen en uitbreiden van de wadi moet een deel van het groen verwijderd worden. We willen dit zoveel mogelijk beperken. In het plantseizoen 2024–2025 wordt dit hersteld met nieuwe aanplant waarbij gekeken wordt naar beplanting die de biodiversiteit vergoot. Dit betreft voornamelijk de groen en paars gearceerde delen op het definitief ontwerp.

Rotonde kruising Stationsweg – Nico Bovenweg / Parallelweg

Er zijn enkele vragen gesteld over de mogelijkheid om op deze kruising een rotonde aan te brengen. Een rotonde binnen de bebouwde kom heeft een buitendiameter van de rijbaan van minimaal 32 meter. Hier omheen komen dan nog de voetpaden waardoor je een ruimtebeslag krijgt van minimaal 37 meter in diameter. Deze ruimte is hier niet beschikbaar.

Buurtbus

De buurtbushalt blijft ter hoogte van de appartementen op de hoek bij de Dennenkampweg. Uit overleg met de vervoersmaatschappij is gebleken dat de halte op deze locatie voorziet in een behoefte. Het grote hoogteverschil tussen deze halte en de halte bij de Graaf van Rechterenweg voor voetgangers die slecht ter been zijn te groot is. 

Parkeren fiets-/ grasstroken

Op de fietsstroken komen fietssymbolen. Hierdoor mag op deze fietsstroken niet gestopt en geparkeerd worden. Door het toepassen van hoge trottoirbanden verwachten wij niet dat er in de groenstroken buiten de daarvoor bedoelde vakken geparkeerd wordt. 

Overige punten

Dreijenseweg

In de ontwerpfase van dit project zijn veel verzoeken ontvangen om ook op de Dreijenseweg een maximum snelheid van 30 km/uur in te stellen. Wethouder Van Bentem (mobiliteit) heeft aangegeven de wens te steunen om de Dreijenseweg binnen de bebouwde kom grens om te vormen naar een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 30 km/uur. De onderzoeksfase hebben we hiervoor opgestart. In de afgelopen maanden zijn metingen en verkeerstellingen uitgevoerd. In de komende maanden worden deze geanalyseerd en wordt onderzoek gedaan naar de bestaande verhardingen. Daarna maken we een projectplan waarna (bij goedkeuring) de ontwerpfase opgestart wordt. Belanghebbenden worden hierover op tijd geïnformeerd. 

Bevoorrading supermarkt AH

De bevoorradingsroute van de AH supermarkt loopt via de A. Weeninklaan en Generaal Urquhartlaan. Er is geen wijziging mogelijk voor het vrachtverkeer van en naar de supermarkt. Dit omdat het vrachtverkeer de bocht vanaf het parkeerterrein naar de Utrechtseweg niet kan maken, zonder daarbij het zuidelijk deel van het kruispunt volledig te blokkeren. Er is gekeken of het mogelijk is om de parallelweg van de Utrechtseweg (parkeerterrein AH) mee te nemen in de verkeersregelinstallatie van de Utrechtseweg. Dit zal te veel nadelige consequenties hebben voor de doorstroming op de Utrechtseweg.

Snelheid Nico Bovenweg

De Nico Bovenweg is op basis van de bestaande wegcategorisering een gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur, in het kader van de in ontwikkeling zijnde mobiliteitsvisie wordt opnieuw naar de wegcategorisering van het gemeentelijke wegennet gekeken. Op basis daarvan wordt beoordeeld welke wegen een andere functie en/of maximumsnelheid kunnen krijgen.