Onderhoud Stationsweg en A. Weeninklaan

De straten en stoepen van de Stationsweg en de A. Weeninklaan in Oosterbeek zijn versleten en moeten we vervangen. Tegelijkertijd vervangen we ook het riool, waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van het rioolwater. De werkzaamheden staan gepland voor 2024.

Definitief ontwerp

Bewoners van de Stationsweg en de A. Weeninklaan hebben meegedacht over de nieuwe inrichting van hun straat. De klankbordgroep is een aantal keer bij elkaar geweest. Na het inventariseren van alle knel- en aandachtspunten zijn oplossingen aangedragen en afwegingen gemaakt.

De Stationsweg heeft een belangrijke verkeersfunctie. Daarom hebben we niet alle wensen van inwoners kunnen toepassen. In de zomer van 2023 hebben we het voorlopig ontwerp aan belangstellenden gepresenteerd. In de afgelopen maanden hebben we het ontwerp aangepast en doorontwikkeld tot een definitief ontwerp.

Het vervolg

In het 1e kwartaal van 2024 hebben we de aanbesteding voor het uitvoeren van het werk opgestart. In de 1e fase van de aanbesteding hebben we 5 aannemers geselecteerd. Deze aannemers zijn uitgenodigd om een aanbieding te doen voor de uitvoering. Deze aanbiedingen boordelen wij op de prijs, het plan van aanpak en duurzaamheid. Aannemers die het werk slimmer en met minder milieubelasting kunnen realiseren maken zo meer kans om het werk aan te nemen. 

Eind mei / begin juni 2024 is de aannemer bekend. We verwachten dat de werkzaamheden in juli 2024 beginnen. We maken afspraken over de bereikbaarheid van bedrijven, scholen en het gemeentehuis. Hierover geven we later meer informatie.

Omleidingsroute tijdens werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer over de Stationsweg niet mogelijk. Het verkeer leiden we om via de Nico Bovenweg en Valkenburglaan. Op het moment dat de kruising Stationsweg – Nico Bovenweg opnieuw ingericht wordt leiden we het verkeer om via de Schelmseweg. Om de verkeersdruk op de Schelmseweg te verlichten worden de werkzaamheden aan deze kruising in de zomervakantie van 2024 uitgevoerd. Bij de uitvoering houden we rekening met de Airborne evenementen.

Aanpassingen Stationsweg

 • Terugbrengen van de maximale snelheid op de Stationsweg naar 30 km/uur. 
 • De rijbaan van de Stationsweg versmallen we volgens de nieuwe richtlijnen voor een 30 km gebiedsontsluitingsweg. 
 • Op de rijbaan komen brede fietsstroken. 
 • Verbreden van de stoep aan de westkant tot 1,80 m.
 • Op de kruisingen komen verhoogde kruisingsvlakken.
 • Het aanbrengen van enkele as-verleggingen waardoor snelheid remmende ‘slingers’ in de weg ontstaan.
 • Er komen duidelijke oversteekplaatsen voor voetgangers. 
 • Er komt een verhoogd kruisingsvlak op de kruising Parallelweg – Stationsweg.
 • Asfalt op de straat en op de kruispunten.
 • Vervangen van de riolering, afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen en een wadi.

Aanpassingen A. Weeninklaan

 • Herindeling van de parkeerstrook. 
 • Straatstenen in de straat.
 • Afkoppelen van het hemelwater en aanbrengen van infiltratievoorzieningen.