Raadsontmoeting

In een raadsontmoeting kun u als inwoner zelf voorstellen doen of onderwerpen op de agenda zetten die u wilt bespreken met raads- en commissieleden.

In gesprek met raadsleden

Tijdens raadsontmoetingen kunt u zelf onderwerpen onder de aandacht brengen van raadsleden of concrete voorstellen aandragen. U hoeft het onderwerp niet tot in detail uitgewerkt te hebben, maar het is wel handig als u een helder beeld schetst van wat u voor ogen heeft. Denk bijvoorbeeld aan:

  • u wilt samen met buurtgenoten zorgwoningen realiseren;
  • u heeft een idee over het onderhoud van het openbaar groen in uw buurt;
  • u wilt een speeltuintje realiseren in uw wijk;
  • in uw buurt heeft u veel last van te hard rijdend verkeer en u wit uw ideeën voor een oplossing delen met de raad.

Hoe gaat een raadsontmoeting?

Tijdens een raadsontmoeting zit van elke politieke partij 1 raads- of commissielid aan tafel. De bijeenkomsten zijn openbaar, dus publiek is welkom. Er worden geen opnamen gemaakt en ook geen verslag.

U krijgt als eerste het woord van de voorzitter van de raadsontmoeting en mag uw onderwerp toelichten. U kunt zelf zorgen voor een presentatie of informatie uitdelen. Het hoeft niet allemaal tot in detail uitgewerkt te zijn, maar het is wel handig als u een helder beeld schetst van wat u voor ogen heeft.

Vervolgens stellen de aanwezige raads- en commissieleden vragen aan u, die u kunt beantwoorden. Daarna krijgen eventueel anderen, die zich hebben aangemeld, de gelegenheid hun reactie te geven. Ook hierop stellen de raads- en commissieleden vragen waar u uiteraard ook op mag reageren.

De aanwezige raads- en commissieleden gaan niet met u en ook niet met elkaar in discussie. De raadsontmoeting is bedoeld om u de gelegenheid te geven uw voorstel, visie of bezwaar voor te leggen. De voorzitter sluit het onderwerp af met een korte samenvatting.

Of en welke actie volgt op uw onderwerp, is voor een belangrijk deel van uzelf afhankelijk. Hoe concreter uw voorstel of verzoek, hoe eerder dit kan worden opgepakt door de gemeenteraad, fracties uit de gemeenteraad, het college of de ambtelijke organisatie. De griffie vertelt u er graag meer over.

Aanmelden

Heeft u een idee of wilt u wat onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad? Meldt u zich dan aan bij de griffie op (026) 33 48 111 of stuur een e-mail naar griffie@renkum.nl.

De griffie legt uw verzoek dan voor aan de agendacommissie, die de agenda’s voor de raadsontmoetingen vaststelt. U krijgt zo snel mogelijk te horen of en wanneer uw verzoek wordt geagendeerd.

Als uw onderwerp op de agenda komt, publiceren wij dit op de website raad.renkum.nl en de gemeentepagina in Rijn en Veluwe. Als er andere inwoners, bedrijven, verenigingen of instellingen zijn die willen reageren op ‘uw onderwerp’ dan kunnen zij zich ook aanmelden bij de griffie en deelnemen aan de raadsontmoeting.

Andere inspreekmomenten

Als uw idee nog niet rijp is om aan tafel te worden besproken of u wilt u gewoon kort iets voorleggen aan de raad? Maak dan gebruik van het inspreekrecht. Deze mogelijkheid is er ook bij vergadering van de raadscommissies.