Wethouder Joa Maouche

Wethouder Joa MaouchePortefeuille

Sociaal domein

 • Werk en inkomen, inclusief participatie en inburgerging
 • Dorpsgericht werken (zeggenschap, participatie in ruimtelijke ontwikkelingsprocessen en houding)

Ruimtelijk domein

 • Duurzaamheid, klimaat en energie
 • Landschap, natuur en milieu, inclusief landbouw, landgoederen, bosbeheer en dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving, inclusief rechtsbescherming

Grotere projecten

 • Implementatie omgevingswet
 • Procesverbetering ruimtelijk domein
 • Huis van de gemeente (na besluitvorming)

Nevenfuncties

Onbezoldigd

Verbonden partij

 • Lid algemeen bestuur ODRA

Overig

 • Lid Regiegroep platform water Valei en Eem
 • Lid agendacommissie PFO Duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Lid bestuur Arbeidsmarkt regio Foodvalley
 • Lid Stuurgroep RES
 • Lid PFO Duurzaamheid

Contact

E-mail: j.maouche@renkum.nl