Wethouder Joa Maouche

Wethouder Joa Maouche (GroenLinks)Locoburgemeester

Portefeuille

 • Klimaat, duurzaamheid
 • Natuur en milieu
 • Invoering omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Landschap, landgoederen en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Werk en inkomen en arbeidsparticipatie
 • Procesverbetering ruimtelijk domein

Nevenfuncties

Onbezoldigd

 • Voorzitter DB en AB van de ODRA
 • Lid Regiegroep platform water Valei en Eem
 • Lid agendacommissie PFO Duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Lid bestuur Arbeidsmarkt regio Foodvalley
 • Lid Stuurgroep RES
 • Lid PFO Duurzaamheid

Contact

E-mail: j.maouche@renkum.nl