Commissie voor de Bezwaarschriften

Binnen de gemeente zijn er diverse bestuursorganen die beslissingen nemen. Wanneer u het niet eens bent over bijvoorbeeld een verleende of geweigerde vergunning, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het college dient naar aanleiding van dit bezwaarschrift het totale besluit te heroverwegen. Het kan de beslissing in stand laten en de bezwaren ongegrond verklaren, maar het college kan ook besluiten de vergunning alsnog te verlenen en de bezwaren gegrond te verklaren.

Tegen dit besluit kan de aanvrager vervolgens in beroep gaan bij de rechtbank. Als er belang is bij een snelle uitspraak, dan kan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift bij de voorzitter van de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen totdat op het bezwaar- of beroepschrift zelf is beslist. In zo’n geval kunnen bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden worden stilgelegd totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen.

Als de klager het ook niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, dan bestaat nog de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen bij het hoogste rechtscollege, de Raad van State in Den Haag. Ook hier kan om een voorlopige voorziening worden gevraagd wanneer de klager belang heeft bij een snelle, zij het voorlopige uitspraak.

 

Ingediende bezwaarschriften worden behandeld door de commissie voor de bezwaarschriften. De gemeente Renkum heeft gekozen voor een onafhankelijke positie van de commissie ten opzichte van de bestuursorganen. In de “Verordening commissie bezwaarschriften” is de samenstelling en werkwijze van de commissie geregeld. De commissie voor de bezwaarschriften in Renkum bestaat inclusief de voorzitter uit vier leden. De commissie wordt in haar werk ondersteund door een ambtelijk secretaris.