Uitkering aanvragen

Als u geen of onvoldoende geld heeft om uw huur, eten, drinken, kleding, ziektekostenverzekering, gas, water en licht te betalen kunt u een beroep doen op een bijstands- of IOAW uitkering.

U krijgt alleen een  uitkering  als u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien. Als u recht heeft op een andere regeling of uitkering, dan heeft u geen recht op een bijstands- of IOAW uitkering. Als duidelijk is dat u kunt werken, dan kunt u een uitkering aanvragen voor de periode tot u werk heeft gevonden. U kunt ook gedeeltelijk recht hebben op een uitkering als u een te laag inkomen heeft.

De participatiewet

Het recht op een bijstandsuitkering beoordelen wij  aan de hand van de Participatiewet (voorheen Wet werk en bijstand) en de beleidsregels die wij hiervoor hebben opgesteld.

IOAW

Bent u na uw 50e levensjaar werkloos geworden en heeft u geen recht meer op een WW-uitkering dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers: de IOAW-uitkering. Deze uitkering sluit - behalve voor jonggehandicapten - aan op de WW-uitkering.

Het recht op een uitkering beoordelen wij  aan de hand de Wet (IOAW) en de beleidsregels die wij hiervoor hebben opgesteld.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een Bbz- of IOAZ uitkering neemt u contact op met het Sociaal Team.

Als u in een ziekenhuis of instelling verblijft dan kunt u of uw begeleider de aanvraag schriftelijk indienen. U hoeft dan niet persoonlijk langs te komen.

Meenemen

Als u naar de afspraak komt, moet u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs meebrengen en bewijsstukken waaruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een uitkering.

Tijdens dit gesprek beoordelen wij eerst of er mogelijkheden zijn om te gaan werken, of u aanspraak kunt maken op andere voorzieningen dan een uitkering (inkomen en/of vermogen) en of u op grond van uw leefsituatie voor een uitkering in aanmerking kunt komen. Ook leggen we de verdere procedure aan u uit.

Jonger dan 27 jaar?

Als u jonger bent dan 27 jaar en géén gezamenlijke huishouding voert met iemand die ouder is dan 27 jaar, dan geldt voor u de wachttijd van 4weken. De wachttijd gaat in op het moment dat u zich meldt bij het Sociaal Team. Wat de wachttijd in uw situatie betekent hoort u tijdens het eerste gesprek.

De gemeente heeft 8 weken de tijd om een beslissing te nemen. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.