Vastgesteld bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2024’, beeldkwaliteitplan ‘Hoveniershof Renkum’ en besluit hogere grenswaarden geluid

  • Kern: Renkum
  • IDN: 0221rh

Beschrijving

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 april 2024 het bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2024’ en het beeldkwaliteitplan ‘Hoveniershof Renkum’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan en het geluid op de gevels van de nieuw te bouwen woningen heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere grenswaarden geluid ((weg)verkeerslawaai) op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 1 mei 2024 voor de duur van 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website van het Omgevingsloket. Het besluit hogere grenswaarde geluid voor dit woningbouwproject en het beeldkwaliteitplan liggen in de genoemde periode ook analoog ter inzage in het gemeentehuis.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het gebied tussen de Dorpsstraat en het Overhoff. Het plangebied wordt globaal begrensd door de woning met tuin aan de Dorpsstraat 149 in het westen, in het oosten door de woningen met tuinen aan de Dorpsstraat 141, 143 en 145 en Leeuwenstraat 4 en 6 en in het noorden door de woningen met tuinen aan de Overhoff 13, 15 en 27. Het plangebied bestaat uit de percelen, die kadastraal bekend zijn als gemeente Renkum, sectie D, perceelnummers 2253, 2258, 2327, 2731, 2732, 3025, 3026, 3217 en 3218.

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Dorpsstraat 147-147a in Renkum. Ter plaatse is nu onder andere een hoveniersbedrijf gevestigd. De bedrijfsfunctie zal vervallen en de (bedrijfs)bebouwing zal gesloopt worden en vervangen door 9 grondgebonden woningen met tuinen, parkeren en ontsluitingsweg op de Dorpsstraat. Er komt een hek tussen het plangebied en het Overhoff, dat alleen bij noodgevallen gebruikt wordt als doorgang voor hulpdiensten. De woningen krijgen een woonbestemming met een bouwvlak en de ontsluitingsweg en het parkeren krijgen een verkeersbestemming. De bestaande woning aan de Dorpsstraat 147 blijft behouden. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan is bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 147, 2024’opgesteld.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn meerdere kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze staan vermeld in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan. De wijziging betreffen o.a. enkele nadere onderbouwingen op het gebied van geluid en geur van Smurfit Kappa Parenco, het opnemen van een regeling voor ‘dove gevels’ en het iets vergroten van het bouwvlak ter plaatse van de twee geplande woningen in het noordwesten van het plangebied. 

Beeldkwaliteitplan

Voor de nieuwe woningen is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld. Een beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. De gemeenteraad heeft deze gewijzigd vastgesteld. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Besluit hogere grenswaarde geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestische berekeningen is gebleken dat op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van (het rekenkundige) geluid van Smurfit Kappa Parenco wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een ontwerpbesluit hogere waarden opgesteld. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het college heeft de gevraagde hogere grenswaarden geluid verleend.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken die start op de dag na bekendmaking, dus op 2 mei 2024, kunnen in principe belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of het vastgestelde besluit hogere grenswaarde geluid. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift dient vermeld te worden tegen welk besluit beroep wordt ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Plan bestanden

Digitaal bestemmingsplan