Ambtseed en belofte

Als je bij ons komt werken dan leg je de ambsteed of belofte af.

Wij hebben als overheidsinstelling een voorbeeldfunctie in de maatschappij. Bestuurders en ambtenaren maken deel uit van het openbaar bestuur en dienen het algemeen belang. Dit brengt voor onze personeelsleden speciale verantwoordelijkheden met zich mee. Het afleggen van de belofte of eed heeft tot doel dat de medewerker zich bewust is van die speciale positie en dat hij/zij belooft of zweert zich daarnaar te gedragen. Wij willen een organisatie met een open werkklimaat zijn, die zich inzet voor de belangen van de gemeente Renkum en het vertrouwen heeft van de inwoners.

De belofte

Hierbij verklaar ik voor de gemeente Renkum het volgende:

 • dat ik direct noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling (geldt voor nieuwe medewerkers);
 • dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen (geldt voor nieuwe medewerkers);
 • dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen;
 • dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen;
 • dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;
 • dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren;
 • dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van de gemeente zal zijn;
 • dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van de gemeente of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van de gemeente Renkum als uitgangspunt zal nemen;
 • dat ik zorgvuldig zal omgaan met gemeentelijke eigendommen;
 • dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren;
 • dat ik trouw ben aan de grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het rijk en de gemeente.

Antwoord: ‘Dat verklaar en beloof ik!’

De eed

Hiertoe zweer ik voor de gemeente Renkum het volgende:

 • dat ik noch indirect, in welke vorm dan ook, valse informatie heb verstrekt in verband met het verkrijgen van mijn aanstelling (geldt voor nieuwe medewerkers);
 • dat ik tot het verkrijgen van mijn aanstelling aan niemand iets heb geschonken of beloofd en dat ik dit ook niet zal gaan doen (geldt voor nieuwe medewerkers);
 • dat ik mij als een goed ambtenaar zal gedragen;
 • dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de aan mij opgedragen taken zal vervullen naar beste vermogen;
 • dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor andere dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben;
 • dat ik onpartijdig zal handelen en de democratische beginselen zal respecteren;
 • dat ik in mijn contacten met burgers, klanten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties een integere, zorgvuldige en betrouwbare ambtenaar van de gemeente zal zijn;
 • dat ik voorkom dat mijn gedrag het aanzien van de gemeente of het ambt zal schaden, en hierbij de gedragscode van de gemeente Renkum als uitgangspunt zal nemen;
 • dat ik zorgvuldig zal omgaan met gemeentelijke eigendommen;
 • dat ik mij ervan bewust ben dat ik geen geschenken of gunsten mag accepteren;
 • dat ik trouw ben aan de grondwet en aan alle overige (wettelijke) regelingen van het rijk en de gemeente.

Antwoord: ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’.