Reactie op milieueffectrapportage Parenco

Smurfit Kappa Parenco (SKP) is bezig met de aanvraag voor een revisievergunning. Dat betekent dat alle vergunningen die nu van toepassing zijn, opgaan in 1 vergunning.

Daarnaast wil SKP misschien helemaal overgaan op de productie van verpakkingspapier, en niet langer ook nog publicatiepapier. Ook heeft SKP plannen en ambities op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Al deze plannen en voornemens vragen om een goede voorbereiding voor een goed besluit. Daarom is er een milieueffectrapportage (MER) gedaan, die tot 1 september 2023 ter inzage lag. Wij hebben op deze MER gereageerd. 

Reactie op de MER

Wij volgen de ontwikkelingen van SKP met grote belangstelling. Omwonenden ervaren flinke overlast door bijvoorbeeld stank van het bedrijf. Dit is meer geworden sinds de (her)ingebruikname van de 2e papiermachine (PM2) voor verpakkingspapier. Daarom willen we te weten wat de verwachte milieueffecten zijn van de verschillende varianten en hoe dat zich verhoudt tot de huidige (feitelijke) situatie. Daarom wil college reageren op de MER. Zo hebben we invloed op het advies dat de commissie-MER aan de provincie uitbrengt, die over de vergunning gaat. Het advies zorgt ervoor dat de provincie een zorgvuldige afweging kan maken.

Adviesbureaus

Voor een reactie op de MER heeft de gemeente zich laten adviseren door Buro Blauw en Witteveen+Bos. In het advies vragen we aandacht voor het verschil tussen de papieren werkelijkheid en de werkelijke (feitelijke) situatie. In de MER wordt de vergunde situatie gebruikt in plaats van de feitelijke situatie. Maar de werkelijke impact op de leefomgeving is veel belangrijker om te weten. Juist vanwege de overlast die omwonenden ervaren. Als de belasting op de omgeving toeneemt, maar binnen de vergunde waarden blijft, dan is er nog steeds sprake van een verslechtering van de leefomgeving. Een overgang naar alleen verpakkingspapier is volgens ons alleen mogelijk als er een bewezen vermindering in de ervaren (geur- en geluids-) hinder heeft plaats gevonden.