Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken als dit besluit rechtstreeks gevolgen voor u heeft. Dit doet u binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

Bezwaar indienen

Uw bezwaar moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit bij de gemeente zijn ingediend. U maakt bezwaar door een brief te sturen naar de gemeente. In de brief moet u de volgende punten vermelden:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • de reden van uw bezwaar;
  • uw handtekening.

Kosten

Het indienen van een bezwaar tegen een gemeentelijk besluit is gratis.

Afhandeling van uw bezwaar

Na de bezwaartermijn van 6 weken heeft de gemeente maximaal 18 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Een bezwarencommissie behandelt uw bezwaar.

De gemeente Renkum heeft gekozen voor een onafhankelijke positie van de commissie ten opzichte van de bestuursorganen. In de Verordening commissie bezwaarschriften is de samenstelling en werkwijze van de commissie geregeld. De commissie voor de bezwaarschriften in Renkum bestaat inclusief de voorzitter uit 3 leden. De commissie wordt in haar werk ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarschriftperiode blijft de beslissing waartegen u bezwaar maakt geldig. U kunt aan de voorzieningenrechter vragen om een ‘voorlopige voorziening’. De rechter kan een besluit (bijvoorbeeld een vergunning) tijdelijk schorsen. Er mag dan geen gebruik worden gemaakt van die vergunning. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

In beroep bij de rechtbank

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift.

Meer informatie

Behandeling bezwaarschrift