Zienswijze over voorstudie grondwateronttrekking

Drinkwaterbedrijf Vitens haalt in winningsgebied Fikkersdries bij Driel drinkwater uit de grond en wil de waterwinning daar uitbreiden. Vitens vroeg de provincie Gelderland om de vergunning voor waterwinning uit te breiden. Deze uitbreiding kan gevolgen hebben voor het grondwater in de gemeente Renkum.

Voordat de provincie de vergunning verleent, stelt ze eerst een MilieuEffectRapportage (MER) op waarin ze onderzoekt wat de gevolgen zijn voor de natuur en het milieu.

Het college van de gemeente Renkum dient een zienswijze in op de Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In die nota staat wat er in de MER-procedure onderzocht gaat worden. In de zienswijze vraagt het college om de onderzoeken in het kader van de MER-procedure uit te breiden naar de gemeente Renkum. Focuspunten in de zienswijze zijn natuur (grondwaterstand) en bodemenergie. Het college diende de zienswijze begin mei 2024 in bij de provincie. Overigens onderschrijft het college het belang van drinkwaterwinning en juicht ze duurzame winning toe. Het college vraagt in de zienswijze ook aandacht voor drinkwaterbesparing en het voorkomen van waterverspilling.

Vraag om onderzoek

Het college vraagt in de zienswijze om onderzoek te doen naar 2 onderwerpen die de gemeente belangrijk vindt:

  1. De invloed van de uitbreiding op de grondwaterstanden in het gebied van de Renkumse en Heelsumse beken. Minder (grond)water in de grond kan leiden tot minder water in de beken. Dat noemen we een lagere watervoerendheid. De gemeente wil onderzoek naar de gevolgen voor de natuur en naar de watervoerendheid van de beken in de gemeente Renkum.
  2. De grootte van de boringvrijezone rond Fikkersdries, met name in Doorwerth. In het waterwingebied zelf is de bescherming van het grondwater het hoogst. Rond een waterwingebied zijn er vaak bufferzones: een grondwaterbeschermingsgebied en daaromheen een boringsvrijezone. De boringvrije zone beschermt het grondwater rond het winningsgebied. In deze zone mogen er bijvoorbeeld geen boorputten gemaakt worden zonder vergunning en/of mag er niet dieper dan een bepaald aantal meters gegraven worden. 

Zo’n boringsvrijezone kan dus gevolgen hebben voor activiteiten in de gemeente Renkum die de bodem gebruiken, zoals een warmtenet of opslag van koud of warm water. Daarmee kan de boringsvrijezone gevolgen hebben voor de mogelijkheden voor de energietransitie in de gemeente Renkum.

Drinkwater wordt steeds schaarser. Daar moeten we verantwoord en zuinig mee omgaan. Daarom staat in de zienswijze ook dat er aandacht moet komen voor drinkwaterbesparing en dat verspilling moet worden tegengegaan. Wij willen voorkomen dat er onnodig veel water uit de bodem wordt gehaald.

Milieueffectrapportage

Voordat de provincie een besluit kan nemen over de uitbreiding, moet een Milieueffectrapportage (MER) worden opgesteld. In deze mer-procedure onderzoekt de provincie de mogelijke gevolgen voor milieu en natuur. 
Als voorbereiding op de MER wordt een Nota van Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In deze NRD staat waarom de uitbreiding nodig is, of er alternatieven zijn en wat er in de mer-procedure onderzocht wordt en hoe dat onderzoek uitgevoerd wordt. Op de NRD heeft het college een zienswijze ingediend. Alle reacties op de NRD worden opgenomen in een Reactienota (naar verwachting vóór de zomer 2024) en verwerkt tot een definitieve NRD.