Fase 0: initiatieffase (plan nog niet openbaar)

In deze fase wordt een plan, dat niet binnen het bestemmingsplan past, voor het eerst voorgelegd aan de gemeente. In deze fase toetsen wij het plan op kansrijkheid. Het plan is nog niet openbaar.

Om een beeld te krijgen hoe wij over het plan denken, dient de initiatiefnemer zijn plan in voor bespreking bij de intaketafel. Bij de intaketafel toetsen verschillende specialisten van de gemeente het plan op kansrijkheid. Wij gebruiken daarvoor beleid en regelgeving.

Bij het beoordelen van het plan gaan wij altijd uit van het principe ‘ja, mits’. Als er knelpunten zijn, kijken wij of het plan met aanpassingen wel mogelijk te maken is. 

Na het bespreken van het plan bij de intaketafel krijgt de initiatiefnemer het verslag van de intaketafel en een adviesbrief. Daarin staat ons advies over het plan.

Haalbaarheidsovereenkomst

Als wij een plan als kansrijk beoordelen, dan is de volgende stap dat de initiatiefnemer de haalbaarheid van het plan onderzoekt. Daarvoor sluit de initiatiefnemer en de gemeente een haalbaarheidsovereenkomst af. In de haalbaarheidsovereenkomst staan de afspraken hoe de initiatiefnemer de haalbaarheid onderzoekt. 

De initiatiefnemer maakt ook een participatieplan. Hierin staat hoe hij omwonenden en belanghebbenden gaat betrekken bij zijn plan. Hierbij kan hij gebruik maken van de handreiking participatie.

Wanneer is fase 0 afgerond?

Fase 0 (initiatieffase) is afgerond als de haalbaarheidsovereenkomst is ondertekend.