Fase 2: bestemmingsplanfase

In deze fase wordt een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp en beroep instellen tegen de vaststelling.

Er worden een ontwerpbestemmingsplan en concept beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan leggen wij 6 weken ter inzage. Dit publiceren wij in het gemeentenieuws in Rijn en Veluwe en digitaal op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen deze 6 weken kunnen zienswijzen worden ingediend. Op basis van de zienswijzen kan het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden aangepast. Daarna stelt het college van burgemeester en wethouders het ontwerpbestemmingsplan en het concept beeldkwaliteitsplan vast. De gemeenteraad neemt een besluit over het definitieve bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Informatie over het indienen van een zienswijze en het maken van bezwaar tegen een bestemmingsplan vindt u op de website van de Rijksoverheid

Wanneer is fase 2 afgerond?

Fase 2 is afgerond als het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Het bestemmingsplan is dan nog niet definitief. Belanghebbenden kunnen beroep instellen. Informatie over het instellen van beroep vindt u op de website van de Rijksoverheid.