Doorwerth Centrum

Het masterplan Centrumplan Doorwerth geeft de kern Doorwerth een levendige dorpskern. In het plan is ruimte opgenomen voor woningbouw, ontmoeten, leren en verblijven in de openbare ruimte. Het project zit in fase 2: bestemmingsplanfase.

3

Huidige fase: bestemmingsplanfase

In deze fase wordt een bestemmingsplan opgesteld en vastgesteld. Inwoners en belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen op het ontwerp en beroep instellen tegen de vaststelling.

Lees meer over fase 2: bestemmingsplanfase.

Het project Masterplan Centrumplan Doorwerth heeft een lange voorgeschiedenis. Het is ontstaan vanuit een burgerparticipatieproces dat vertaald is in een masterplan dat door de gemeenteraad in 2017 is vastgesteld als uitgangspunt voor het project Centrumplan Doorwerth. Het doel van dit project is het realiseren van een kloppend dorpshart voor Doorwerth.

Op basis van dat masterplan is het project verder uitgewerkt waarbij de 2 bestaande basisscholen en de kinderopvang/naschoolse opvang ondergebracht worden onder één dak op een nieuwe locatie, de realisatie van 64 woningen, de realisatie van een nieuw ontmoetingsdeel en een openbare ruimte die alles bij elkaar moet brengen en het dorp een nieuw hart geeft waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten.

Kerngroep Hart voor Doorwerth

De kerngroep bewaakt het traject rondom de realisatie van het Masterplan en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Op de website van de Kerngroep vindt u veel informatie over het Masterplan.

Op deze plaats wordt een interactieve kaart getoond