School en kinderopvang

 • Leerlingenvervoer

  Kan uw kind niet lopend of op de fiets naar school door de afstand of door een beperking? Dan komt u in aanmerking voor een bijdrage in de vervoerskosten van uw kind.

 • Vervoer van kinderen naar dagbesteding of dagbehandeling

  Kunt u zelf niet het vervoer voor uw kind naar de dagbesteding of dagbehandeling organiseren? Kinderen van 0 tot 18 jaar met een beperking die een indicatie hebben voor dagbesteding of dagbehandeling komen vanuit de Jeugdwet in aanmerking voor vervoer er naar toe.

 • Zelfstandig leren reizen

  Bent u of uw kind afhankelijk van taxivervoer en wilt u of uw kind leren zelfstandig te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets? Dan kunt meedoen met 1 van de projecten uit De Reiskoffer.

 • Leerplicht

  Een kind mag vanaf 4 jaar naar school. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten verplicht onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht.

 • Voor- en vroegschoolse educatie

  Het consultatiebureau volgt de ontwikkeling van uw kind. Als de ontwikkeling van uw kind op gebied van taal achterblijft en/of er een risico is op een taalachterstand, kan het consultatiebureau een VVE-indicatie afgeven.

 • Kinder- en peuteropvang

  Zoekt u een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang (bso), een gastouder of gastouderbureau? In het Landelijk Register Kinderopvang staan alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland.

 • Scholen

  In onze gemeente zijn scholen voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs.

 • Volwasseneneducatie

  Het onderwijs voor volwassenen is er voor inwoners die moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden.