Privacyverklaring (AVG)

De gemeente vindt uw privacy belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van inwoners en andere personen die zaken met ons doen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook informatie over gezondheid of uw financiën. Meestal geeft u zelf uw gegevens aan de gemeente bijvoorbeeld als u zich inschrijft, een document aanvraagt of een vergunning of een uitkering nodig heeft. 

Verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en bij de uitvoering van wettelijke en publieke taken. Met verwerken van persoonsgegevens bedoelen we onder andere dat deze informatie verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens als dit nodig is voor:

 • het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak, zoals het beoordelen van een aanvraag;
 • het uitvoeren van een overeenkomst, wanneer wij een overeenkomst met u sluiten;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingaanslag;
 • uw vitaal belang, bijvoorbeeld een zeer dringende medische noodzaak;
 • als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief.
Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn. Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht zich te houden aan een minimaal niveau van informatiebeveiliging. Deze regels over de beveiliging van informatie zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Ook krijgen alleen bevoegde medewerkers toegang tot de gegevens en heeft iedereen die bij de gemeente Renkum werkt een geheimhoudingsplicht en een integriteitsverklaring ondertekend.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven persoonsgegevens alleen aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze publieke taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij maken altijd afspraken over rollen en verantwoordelijkheden over de verwerking van persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren gegevens als dat nodig is voor het uitvoeren van onze taken. Wanneer de wet ons verplicht om de gegevens voor een bepaalde tijd te bewaren dan houden wij ons aan deze termijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) staat hoe wij moeten omgaan met uw persoonsgegevens. U heeft een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen. 

 • Recht op inzage: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te bekijken, te controleren of, en op welke manier, wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw persoonsgegevens niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor ons, onrechtmatig zijn verwerkt, de bewaartermijn is verstreken, u de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft ingetrokken of als u bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet (meer) te gebruiken. 
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt ons vragen uw persoonsgegevens digitaal naar u te sturen. Of u kunt ons vragen de gegevens door te sturen naar een organisatie die uw gegevens nodig heeft. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan niet altijd. Het is nodig dat u laat zien dat de verwerking van uw gegevens voor u persoonlijke nadelen heeft. 

Verzoek indienen

Als u gebruik wilt maken van (1 van) uw rechten dien dan een AVG (privacy) verzoek in.

Melden van een datalek

Heeft u het vermoeden dat u gegevens heeft ontvangen die voor iemand anders zijn? Meld dit dan direct. Stuur een bericht naar e-mail privacy@renkum.nl met alle informatie die u heeft zodat wij zo snel mogelijk nadelige gevolgen kunnen voorkomen of beperken. 

Vragen en klachten

Heeft u vragen over een casus of dossier? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Weet u niet wie uw contactpersoon is, stuur dan een bericht naar e-mail privacy@renkum.nl

Kijk voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw privacyrechten, op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Stuur een bericht naar privacy@renkum.nl. U kunt ook gebruik maken van onze klachtenprocedure.  

Komen wij er samen niet uit? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens eist wel dat u eerst bij ons als gemeente een klacht indient. Vaak is dit ook de snelste en meest efficiënte manier om een klacht op te lossen.