Subsidies sociaal domein, cultuur en toerisme

In 2022 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor activiteiten of projecten.

Subsidies per jaar

Een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt aan een aantal grote instellingen binnen de gemeente Renkum. Een aanvraag om een subsidie per jaar dient u in voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin u de activiteiten uitvoert.

Eenmalige subsidies

Subsidie voor incidentele projecten of incidentele activiteiten. De eenmalige subsidie wordt slechts een keer verstrekt voor hetzelfde project of dezelfde activiteit. Een aanvraag om een eenmalige subsidie dient u ten minste 8 weken voor aanvang van de activiteit in.

De aanvragen  voor een subsidie per jaar en een eenmalige subsidie worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening (ASV). De aanvragen die betrekking hebben op de algemene voorzieningen sociaal domein worden daarnaast nog getoetst aan de Nadere Regels Algemene Voorzieningen Sociaal Domein.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toegekende subsidie, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de beschikking die u ontvangt, staat hoe u dit kunt doen.

Vaststelling

Na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dit wordt aangegeven in de beschikking waarin de subsidie is verleend.

Subsidieregister

In het subsidieregister 2021 zijn de subsidies opgenomen die tot nu toe in 2021 zijn verleend.

  • Subsidieregister 2021 (komt later)