Subsidies sociaal domein, cultuur en toerisme

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor activiteiten of projecten.

Subsidies per jaar

Een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt aan een aantal grote instellingen binnen de gemeente Renkum. Een aanvraag om een subsidie per jaar dient u in voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin u de activiteiten uitvoert.

Eenmalige subsidies

Subsidie voor incidentele projecten of incidentele activiteiten. De eenmalige subsidie wordt slechts een keer verstrekt voor hetzelfde project of dezelfde activiteit. Een aanvraag om een eenmalige subsidie dient u ten minste 8 weken voor aanvang van de activiteit in.

De aanvragen voor een subsidie per jaar en een éénmalige subsidie worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening (ASV).

Bent u het niet eens met de toegekende subsidie, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de beschikking die u ontvangt, staat hoe u dit kunt doen.

Vaststelling

Na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dit wordt aangegeven in de beschikking waarin de subsidie is verleend.

Subsidieregister

In het subsidieregister zijn de subsidies opgenomen die tot nu toe zijn verleend.