Privacyverklaring Wet politiegegevens (Wpg)

Er zijn situaties waarin de gemeente politiegegevens verwerkt. Meestal gebeurt dit door buitengewoon opsporingsambtenaren in het kader van hun taken rondom toezicht en handhaving van de openbare orde en de sociale veiligheid.

Wet politiegegevens

Als een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de AVG van toepassing. Verwerkt een boa persoonsgegevens in het kader van zijn politietaak zoals het opsporen van strafbare feiten en het handhaven van de openbare orde, dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing. Net als de AVG stelt de Wpg eisen aan de verwerking van persoonsgegevens en kunt u een verzoek bij ons indienen als u de gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen.

Waarvoor verwerken wij politiegegevens?

Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de dagelijkse politietaak zoals beschreven in artikel 8 van de Wpg. Bijvoorbeeld handhaving van wetten en regels zoals het Wetboek van Strafvordering of handhaving van lokale regels zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In artikel 9 en 13 van de Wpg staan ook doelen waarvoor wij politiegegevens kunnen verwerken. Bijvoorbeeld: 

 • het schrijven van een proces-verbaal wanneer er een strafbaar feit is gepleegd;
 • het behandelen, vastleggen en afronden van betalingen die te maken hebben met een proces-verbaal, zoals het toekennen van bezwaren of het toepassen van de coulanceregeling;
 • onderzoek naar en opsporen van verdachten van strafbare feiten;
 • opsporing van daders van incidenten om vervolging door het Openbaar Ministerie mogelijk te maken.
Welke persoonsgegevens verwerken wij onder de Wpg?

In het kader van de Wpg kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres);
 • geboorteplaats en geboortedatum;
 • omschrijving strafbare feit;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • identiteitsbewijs en het nummer van het identiteitsbewijs;
 • financiële gegevens;
 • eventueel een kenteken.
Hoelang bewaren wij politiegegevens?

De Wpg regelt de bewaartermijnen voor politiegegevens. Politiegegevens die we verwerken in het kader van de uitvoering van de dagelijkse politietaak bewaren we tot maximaal 5 jaar na de datum van de 1e verwerking.

Met wie delen wij politiegegevens?

Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn krijgen toegang tot politiegegevens. Zij mogen alleen die gegevens inzien die zij  nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Het is mogelijk dat we toegang verlenen aan medewerkers van de politie. Ook zij krijgen alleen toegang tot die gegevens die zij noodzakelijk zijn voor hun taak.

Voor het afhandelen van de betaling van een boete geven wij uw gegevens door aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Wij kunnen uw gegevens in het kader van het opsporen en voorkomen van strafbare feiten doorgeven aan opsporingsinstanties, zoals de politie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft een aantal rechten waar u een beroep op kunt doen.

 • Recht op inzage: u heeft het recht om uw politiege te bekijken, te controleren of, en op welke manier, wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Recht op rectificatie: als duidelijk wordt dat uw persoonsgegevens niet kloppen of niet compleet zijn, kunt u ons vragen uw persoonsgegeven aan te passen of aan te vullen.
 • Recht op vernietiging: u kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te vernietigen. Dit kan bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. De gemeente kan er voor kiezen om de gegevens af te schermen in plaats van te vernietigen als de juistheid van de gegevens niet kan worden vastgesteld of als deze dienen als bewijsmateriaal. 
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kan niet altijd. Het is nodig dat u laat zien dat de verwerking van uw gegevens voor u persoonlijke nadelen heeft. 

Uitzonderingen

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek. In de volgende gevallen hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen:

 • ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures;
 • ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;
 • ter bescherming van de openbare veiligheid;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden;
 • ter bescherming van de nationale veiligheid;
 • in geval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid.

Verzoek indienen

Dien een verzoek in als u gebruik wilt maken van (1 van) uw rechten.

Indienen van een Wpg verzoek

Vragen en klachten

Heeft u vragen over een casus of dossier? Neem dan contact op met uw contactpersoon. Weet u niet wie uw contactpersoon is, stuur dan een bericht naar e-mail privacy@renkum.nl

Kijk voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en uw privacyrechten, op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens of op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een klacht?

Neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Stuur een bericht naar privacy@renkum.nl. U kunt ook gebruik maken van onze klachtenprocedure.  

Komen wij er samen niet uit? Dan heeft u het recht een klacht in te dienen de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens eist wel dat u eerst bij ons als gemeente een klacht indient. Vaak is dit ook de snelste en meest efficiënte manier om een klacht op te lossen.