Kinderopvang starten

Informatie over het starten van formele kinderopvang.

Als u een vorm van formele kinderopvang wilt gaan aanbieden in de gemeente Renkum moet u in het geval van een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang de beschikking hebben over een locatie waarvan het bestemmingsplan 'kinderopvang' toestaat. Vraag dit na bij de gemeente.

Omgevingsvergunning

Wanneer u nog andere vergunningen nodig heeft, zoals een omgevingsvergunning, kunt u contact opnemen met de gemeente.

Brandweer

Daarnaast moet uw locatie voldoen aan de eisen die de brandweer eraan stelt. U kunt hiervoor contact opnemen met het team Preventie van de brandweer (Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland-Midden), telefoon (026) 35 56 111.

De aanvraag

Is dit allemaal in orde, dan kunt u op de website van de Rijksoverheid  de benodigde formulieren downloaden om uw kindercentrum aan te melden, of een wijziging door te geven. U kunt de ingevulde formulieren opsturen naar:

Gemeente Renkum
Team Veiligheid
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
E-mail: kinderopvang@renkum.nl

Aanvragen of wijziging doorgeven

Wanneer u een voorziening voor kinderopvang wilt starten of een wijziging wilt doorgeven dan moet u gebruik maken van de formulieren van de Rijksoverheid.

Aanvragen en wijzigingen per telefoon of e-mail mogen wij niet accepteren. Uw aanvraag en/of wijziging moet u bij de gemeente indienen. Als u niet op tijd een aanvraag doet of een wijziging doorgeeft bent u strafbaar. Het melden van een nieuwe locatie of wijziging bij de GGD is niet geldig.

(Voor-)inspectie

Naar aanleiding van het indienen van de aanvraag- en/of wijzigingsformulieren en de bijbehorende bijlagen bij de gemeente Renkum voert de GGD een inspectie uit bij de opvanglocatie. Een voorziening wordt pas geïnspecteerd als alle benodigde papieren aanwezig zijn. Kijk voor de aanvraagvoorwaarden op de site van de Rijksoverheid .

Na een voorinspectie brengt GGD een advies uit aan de gemeente om de start van het kindercentrum al dan niet toe te staan. Wanneer de gemeente een positief advies overneemt, wordt uw kinderopvangvoorziening opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De gemeente brengt u hiervan schriftelijk op de hoogt.

Het kan ook zijn dat u niet volledig voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang. U krijgt dan een termijn waarbinnen u moet voldoen aan deze eisen. Doet u dit niet, dan kan besloten worden dat uw voorziening voor kinderopvang (nog) niet in het Landelijk Register Kinderopvang wordt opgenomen. Na een voorinspectie volgt 3 maanden na de start van het kindercentrum een volgende inspectie.