Respijtzorg

Als mantelzorger bent u vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat u tijd heeft om iets voor uzelf te doen en nieuwe energie op te doen.

Uw naaste kan naar een zorginstelling gaan voor logeeropvang of dagopvang.  Er kan ook een professionele begeleider bij u thuis komen.

Voor kort verblijf opvang heeft u een indicatie nodig van de gemeente. De kosten voor professionele respijtzorg worden in vele gevallen  vergoed. Dat kan vanuit de Wmo, de Wet langdurige zorg, Jeugdwet of door de zorgverzekeraar.

Vooraf opvang regelen

Onze ervaring leert dat veel zorgvragers en hun mantelzorgers wachten met het nadenken over mogelijkheden voor respijtzorg tot het moment dat er zich een crisis voordoet: de mantelzorger die kan het niet meer aan en valt uit. Of de zorgvrager gaat snel achteruit. Dan moet in hele korte tijd opvang geregeld worden. 

Met een sociaal werker van Renkum voor Elkaar kunt u bekijken of er preventief opvang geregeld kan worden. De sociaal werker bekijkt samen met u de mogelijkheden voor opvang voor het geval dat het in de toekomst echt nodig is. De sociaal werker stemt dit ook af met de medewerkers van het Sociaal Team van de gemeente, mocht blijken dat professionele ondersteuning nodig is.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor respijtzorg, hoe u respijtzorg moet regelen en de vergoedingen voor respijtzorg? Neem dan contact op met Renkum voor Elkaar.