Nadeelcompensatie

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een besluit, een planologische maatregel, omgevingsvergunning of een fysieke wijziging? Dan komt u misschien in aanmerking voor nadeelcompensatie (schadevergoeding). Nadeelcompensatie is de nieuwe term voor planschade. 

U heeft misschien recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • u bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen nadeelcompensatie aanvragen.
  • u heeft aantoonbaar schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
  • de schade is (rechtstreeks) veroorzaakt door een planologische maatregel.
  • u kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
  • de schade is niet al op andere wijze vergoed.
  • het is niet langer dan 5 jaar geleden dat de planologische maatregel van kracht is geworden.
  • de schade valt binnen een normaal maatschappelijk risico.

Nadeelcompensatie aanvragen

Nadeelcompensatie vraagt u aan bij het college van burgemeester en wethouders. U schrijft een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking denkt te komen voor compensatie. Bij de brief voegt u eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt toegekend.

Verdere procedure

Het college van burgemeester en wethouders beslist pas over uw verzoek als de planologische wijziging onherroepelijk is. Voordat het college de beslissing neemt, kijkt een onafhankelijke schadeboordelingscommissie naar uw verzoek. De commissie nodigt u uit om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. De commissie maakt een advies. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiteindelijk een beslissing. 

Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen. Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.