Klingelbeekseweg

Het bedrijventerrein Klingelbeekseweg ligt aan de oostzijde van Oosterbeek. Het terrein wordt begrensd door de spoorlijn Arnhem – Nijmegen aan de westzijde, de uiterwaarden van de Rijn aan de zuidzijde, de Slijpbeek aan de oostzijde, en het terrein van Arnhems Buiten aan de noordzijde.

Het is een gemengd bedrijventerrein. De bebouwing is soms verouderd en ook de inrichting, uitstraling en benutting van de ruimte laten te wensen over. Onder andere een recyclingbedrijf, een autoreparatiebedrijf, een kraanbedrijf en een bedrijf in containerverhuur zijn op het bedrijventerrein gevestigd. Door de groei van deze ondernemingen en ook de ontwikkelingen in de omgeving, past dit type bedrijvigheid steeds minder goed op het bedrijventerrein.

Herstructurering

Op basis van een in 2011 vastgestelde gebiedsvisie voor het bedrijventerrein en een businessplan voor de bedrijfsomgeving van eind 2012 heeft de gemeente een provinciale subsidie (op basis van cofinanciering) ontvangen voor de herontwikkeling van de Klingelbeekseweg. Uitvoering geven aan het businessplan betekent dat het bedrijventerrein van karakter gaat veranderen en zal worden ingericht als een zogenaamd werklandschap. Een werklandschap is een locatie waar werken, wonen en andere functies worden gecombineerd, maar waarbij het accent op werken blijft liggen.

Wat betreft bedrijvigheid wordt gedacht om het accent te leggen op bedrijvigheid in de sfeer van energie, milieu en duurzaamheid.

De herontwikkeling van de Klingelbeekseweg betekent onvermijdelijk ook, dat enkele bedrijven daar straks niet meer als passend worden beschouwd. De gemeente is met deze bedrijven in onderhandeling om te komen tot verplaatsing. Nadat de gemeente deze locaties heeft verworven worden ze vervolgens ingebracht in een grond- exploitatie, voor een planontwikkeling die vanuit het particuliere initiatief tot stand wordt gebracht. De gemeente brengt de verkregen grondposities in, maar ontwikkelt niet zelf. De verwachting is dat hier aan de oevers van de Nederrijn een gebied ontstaat, waar in een prachtige, groene omgeving kan worden gewerkt en gewoond.

Gebiedsvisie