Verwijsindex

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem waarin professionals hun betrokkenheid bij jeugdigen tot 23 jaar kunnen aangeven.

Bij vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen kunt u vaak terecht bij Renkum voor Elkaar. Als de hulp van Renkum voor Elkaar niet voldoende is, dan kan het zijn dat het Sociaal Team hulp inzet bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Dat betekent dat er op dat moment meer hulp nodig is bij het gezond en veilig opgroeien van uw kind. Vooral dan vinden wij het belangrijk om in een vroegtijdig stadium samen te werken met de organisaties die betrokken zijn bij een jeugdige en zijn of haar gezin. Hiervoor maken wij gebruik van de Verwijsindex van MULTIsignaal.

Wie gebruikt de Verwijsindex?

Heel veel verschillende organisaties zijn aangesloten op de Verwijsindex. Denk aan scholen, huisartsen, GGZ-instellingen en wijkteams.

Welke informatie staat in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex staan alleen de naam, het adres (een geheim adres is nooit zichtbaar) en de geboortedatum van uw kind of de jongere. Deze informatie wordt gekoppeld aan de naam en de contactgegevens van de betrokken hulpverlener. In de Verwijsindex staat nooit inhoudelijke informatie. Er staat dus niet in waarom de hulpverlener betrokken is bij uw kind.

Hoe lang blijft de informatie staan in de Verwijsindex?

Een signaal blijft maximaal 2 jaar actief. Het kan ook korter zijn, als de betrokken hulpverlener het signaal eerder uitschakelt. Hierna blijft het signaal nog maximaal 5 jaar staan in het archief. Daarna wordt het signaal definitief verwijderd. Dit gebeurt ook wanneer uw kind 23 jaar wordt.

Rechten en regels

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht. Alleen betrokken professionals die een signaal hebben afgegeven, kunnen zien dat een jeugdige in de Verwijsindex staat. Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

  • U heeft het recht om de gegevens over uw kind in de Verwijsindex in te zien;
  • U heeft het recht om te weten waarom een signaal wordt afgegeven;
  • Als u bezwaar heeft tegen het signaal dan kunt u contact opnemen met de bij u betrokken medewerker van het Sociaal Team en eventueel een bezwaar indienen bij de gemeente waar uw kind staat ingeschreven.

Meer informatie

Meer informatie over de Verwijsindex kunt u lezen op de website www.multisignaal.nl.