Nieuwe aanvraag Tozo 4

Bent u een zzp’er of ondernemer met personeel en komt u in acute financiële problemen vanwege de coronacrisis? U komt mogelijk in aanmerking voor tijdelijke financiële ondersteuning op grond van de aangepaste Bbz-regeling (Bijstand voor zelfstandigen uitkering). De ondersteuning op basis van de nieuwe Tozo 4 regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) duurt maximaal 3 maanden en loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk verruimd en versoepeld om zelfstandige ondernemers die in de knel zijn gekomen door het coronavirus te ondersteunen om het bedrijf voort te zetten. Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze tijdelijke regeling. Als gemeente voeren we deze regeling uit. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De Tozo regeling gaat over een tijdelijke uitkering voor het levensonderhoud (max € 1.500,- per maand) en/of een rentedragende lening van maximaal € 10.157,-. De hoogte van de uitkering en de lening is afhankelijk van uw financiële situatie. Wij doen geen onderzoek naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf en uw vermogen. 

Lees onderstaande informatie goed door voordat u de Tozo regeling online aanvraagt. 

Wanneer komt u in aanmerking? 

Om voor de regeling in aanmerking te komen, bent u zelfstandig ondernemer (eenmanszaak/zzp, vof, bv, etcetera) én u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Gevestigde zelfstandige, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Zelfstandige die bedrijfsmatig actief zijn geweest voor 17 maart 2020 (dit is de datum voordat deze regeling is aangekondigd).
 • De onderneming voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Doe de check

Twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling? Op www.krijgiktozo.nl kunt u een vragenlijst doorlopen. Uw antwoorden geven een eerste indicatie of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking kunt komen. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar en een inschrijving bij de KvK vóór 17 maart, 18.45 uur.

Wie vraagt aan?

De zelfstandige is de aanvrager. Daar waar over u en uw inkomsten gesproken wordt, bedoelen wij dan ook de zelfstandige ondernemer. Let op: zijn u en uw partner beiden zelfstandige: dan kan slechts één van u beiden een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag invullen. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. 

Welke financiële ondersteuning kunt u aanvragen?

1. Uitkering voor het levensonderhoud

Als u geen inkomsten meer uit uw bedrijf en/of andere inkomsten ontvangt kunt u een (aanvullende) bijstandsuitkering voor maximaal 3 maanden (van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) aanvragen. Het betreft hier een bijstandsuitkering als aanvulling op uw eventuele eigen inkomsten. Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen.

Let op: bij deze regeling is sprake van een partnertoets. Het inkomen van uw eventuele echtgenoot/partner telt mee in de regeling. Is uw gezinsinkomen hoger dan het sociaal minimum (netto € 1.536,34 per maand), dan kunt u geen aanspraak maken op de Tozo.

2. Rentedragende lening

Als er dringende bedrijfskosten zijn kunt u ook of alleen bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende lening tot een maximum van € 10.157,- aanvragen. Deze lening kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor de huur van een bedrijfspand en/of andere zakelijke rekeningen. Vanuit de regeling kunt u een lening afsluiten tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3,5 jaar. Tot 1 juli 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

Inkomsten

U kunt zelf nog wel inkomsten uit uw bedrijf en/of andere inkomsten ontvangen. Die inkomsten worden in mindering gebracht op de uitkering. Het betreft een schatting van uw netto inkomen, bestaande uit inkomsten uit onderneming, loon, uitkering en overige inkomsten. Wij vragen u dan ook om een schatting van uw huidige netto inkomsten uit uw bedrijf en uw eventuele andere netto inkomsten op te geven, per maand. Als u helemaal geen inkomsten ontvangt, geeft u aan dat u geen inkomsten heeft (0 euro).

Uw totale netto inkomen bestaat uit:

1. Netto inkomsten uit onderneming

Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst, dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2. Nettoloon

Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto uitkering en overige inkomsten

Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • Ziektewetuitkering
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • Andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • Overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en periodieke giften)
 • Studiefinanciering (of recht hierop)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening een aanvulling betreft tot aan het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Als blijkt dat uw schatting niet correct is, geeft u de werkelijk genoten netto inkomsten door aan ons. Deze verrekenen we met de uitbetaling van de maand erna of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen. U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kunnen wij uw opgegeven netto inkomen controleren.

4. Inkomen echtgenoot/partner

Ook het inkomen van een eventuele echtgenoot/partner telt mee. Alleen als uw gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum (netto € 1.536,34 per maand), kunt u aanspraak maken op de Tozo.

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u de aanvraag invult, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. Wij bekijken uw gegevens en nemen een besluit over uw aanvraag. Mochten wij aanvullende gegevens van u nodig hebben, dan zullen wij contact met u opnemen.

Hoe lang krijgt u ondersteuning?

De uitkering kan voor maximaal 3 maanden worden aangevraagd. De uitkering kan van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 worden uitgekeerd. 

Belastingaangifte 2020

De uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering behoort tot het verzamelinkomen en telt mee voor het toetsingsinkomen op grond waarvan de draagkracht in de Awir wordt bepaald voor de mogelijke aanspraak op een inkomensafhankelijke toeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Mogelijk betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruik maakt van deze regeling.

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Kosten levensonderhoud gaan voor

Als u zowel een uitkering als een rentedragende lening aanvraagt, nemen wij uw aanvraag voor levensonderhoud in behandeling nemen. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat u in ieder geval in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Bewijsstukken

Om uw aanvraag in behandeling te nemen hebben wij de een aantalbewijsstukken nodig. In het document Wat moet u bij de hand hebben of bijvoegen tijdens de aanvraag Tozo (pdf. 147 kB) leest u wat u moet voorbereiden om de aanvraag te kunnen doen.

Aanvragen

Komt u in aanmerking voor de Tozo regeling? U kunt de Tozo regeling op deze pagina aanvragen. U logt in met uw DigiD. Zorg ervoor dat u de bewijsstukken alvast digitaal klaar heeft liggen, zodat u deze kunt uploaden in het digitale formulier. Indien u een echtgenoot/partner heeft, is het noodzakelijk dat uw echtgenoot/partner de aanvraag ook ondertekent. Let op! Als u recht heeft gehad op een eerdere Tozo regeling, kunt u gebruik maken van het verkorte aanvraagformulier. Wij hebben immers al veel van de gevraagde bewijsstukken van u gekregen.

Digitaal formulier Aanvragen Tozo 4 regeling 

Vragen of hulp nodig?

Veelgestelde vragen bij het invullen van de Tozo aanvraag

De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de pagina van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo/aanvragen

Wilt u informatie over alle steunmaatregelen voor ondernemers? Kijk dan op de website van de Kamer van Koophandel.

Hulp door SamenZP

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Loopt u vast bij het aanvragen van een maatregel? Bent u onzeker of u het formulier wel goed heeft ingevuld? U kunt hulp vragen bij Stichting SamenZP door een mail te sturen naar info@renkumonderneemt.nl. Zet in het bericht uw vraag en telefoonnummer. SamenZP neemt zo snel mogelijk contact met u op. Samen ZP kan u helpen met het invullen van de formulieren, versturen van brieven en de benodigde bijlagen. Dat kan per telefoon, mail of op afstand met de computer.