Nico Bovenweg Oosterbeek

Op het terrein aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek (Moviera complex) willen wij woningen laten bouwen.

Wij hebben al verschillende onderzoeken laten uitvoeren en er vinden nog steeds onderzoeken plaats. Deze onderzoeken zijn nodig om het bestemmingsplan te wijzigen naar een woonbestemming. Ook hebben wij een marktpartij gevraagd om een aantal ideeën voor de locatie uit te werken.

Update juni 2021

Wij zijn een onderzoek gestart naar de beginfase van dit project. Totdat het onderzoek is afgerond, is er geen verdere besluitvorming of ontwikkeling. Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen in de raadsbrief Proces Moviera-terrein die het college van burgemeester en wethouder op 10 juni 2021 naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Raadsbesluit vaststelling voorkeursmodel

De gemeenteraad heeft op 24 april 2019 model 2 als voorkeursmodel (pdf, 5 MB) uit het participatietraject vastgesteld als stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan:Plattegrond Nico Bovenweg 44

  • geeft de gewenste verkaveling van woningen (en woningtypen/-programma en architectuurbeeld) en de structuur van de openbare ruimte (ontsluiting, parkeren, bomen, profielen, beplanting, straatmeubilair) weer;
  • heeft met de vaststelling door de gemeenteraad status gekregen als het vertrekpunt en ruimtelijk kader voor de verdere planuitwerking;
  • is de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan. Het is daarmee een kader.

In de praktijk betekent dit dat projectontwikkelaar Topven en zijn architect met het plan aan de slag gaan om de verkaveling en structuur verder uit te werken en te concretiseren. Samen met het nog vast te stellen beeldkwaliteitplan is het een kader voor de uitwerking van de architectuur van de woningen. De structuur van de openbare ruimte in het stedenbouwkundige plan is de basis voor uitwerking van die openbare ruimte door de projectontwikkelaar, landschapsarchitect en gemeente.

Voorlopige planning vervolgtraject

De voorlopige planning voor het vervolgtraject ziet er als volgt uit:

  • 4e kwartaal 2019: verdere uitwerking van het plan in overleg met belanghebbenden en gegadigden;
  • 1e kwartaal 2020: start bestemmingsplanprocedure;
  • 2020: bestemmingsplanprocedure;
  • 2021: start verkoop;
  • 2021: start bouw.

Geïnteresseerd in een woning?

Geïnteresseerden in een woning en belangstellende omwonenden kunnen meer inforomatie over het project lezen op de projectwebsite www.bovenparck.nl van ontwikkelaar Topven.

Wat hieraan vooraf ging

Op 12 april en 5 juni 2018 waren de 1e inwonersavonden. Tijdens de 1e avond hebben we aan de belangstellenden gevraagd naar uw ideeën voor de inrichting van de locatie. Deze hebben we grotendeels verwerkt in ons 1e voorlopige ontwerp. Tijdens de 2e avond ontvingen we nog veel suggesties voor aanpassingen. Daarna hebben we nog gesproken met omwonenden en zijn we met enkele belangengroepen op de locatie geweest om specifieke zaken te bespreken zoals de erfafscheidingen en bomen. Deze feedback en informatie hebben wij verwerkt in een 2e voorlopig ontwerp.

Donderdag 20 december 2018 was er een informatieavond. Tijdens deze avond is het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp (pdf, 3 MB) gepresenteerd. Wat verder is besproken, kunt u nalezen in het verslag (pdf, 128 kB).

Verslagen, presentaties en documenten