Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijk minder inkomsten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening als u tot de volgende categorieën behoort:

 • ondernemer van 55 jaar of ouder;
 • ondernemer die wil of moet stoppen;
 • ondernemer die tijdelijk een terugval heeft in inkomsten en daardoor onder het minimum inkomen komt;
 • uitkeringsgerechtigde die een bedrijf wil starten.

IOAZ

Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u bent een oudere zelfstandige tussen de 55 en 65 jaar, óf u bent een gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige tot 65 jaar, die het bedrijf of beroep als gevolg van arbeidsongeschiktheid moet beëindigen;
 • u voldoet aan het zogeheten urencriterium voor de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek;
 • u heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt;
 • u bent verplicht op zoek te gaan naar een betaalde baan. De IOAZ-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering.

Tijdens een intakegesprek met de Bbz-consulent hoort u welke mogelijkheden er zijn. Als het intakegesprek leidt tot een aanvraag, dan krijgt u een aanvraag- en inlichtingenformulier mee en een checklist waarop staat welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag. Een onderzoek door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.

Aan de hand van het aanvraagformulier, het inlichtingenformulier, de benodigde bewijsstukken en eventueel een advies van het IMK, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op IOAZ. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

 • of u behoort tot de rechthebbenden;
 • of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt;
 • of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld het UWV;
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt;
 • heeft uw partner inkomen en hoe hoog is dit.

Besluitvorming

De hele aanvraagprocedure voor Bbz en IOAZ mag maximaal 13 weken duren gerekend vanaf de datum van aanvraag. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Aanvragen

Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten vanwege het coronavirus. Deze regeling geldt ook voor ZZP-ers. De regeling is gebaseerd op de bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Op dit moment werken wij deze regeling uit. Wij hopen in week 13 van 2020 meer duidelijkheid te kunnen geven. 

Voor het aanvragen van een Bbz stuurt u een bericht naar bedrijven@renkum.nl. U krijgt altijd antwoord op uw bericht.

Voor een IOAZ uitkering neemt u contact op met het Sociaal Team.

Meenemen

Als u naar de afspraak komt, moet u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs meebrengen en bewijsstukken waaruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een uitkering. De verdere procedure wordt aan u uitgelegd en u krijgt u als dit nodig is de benodigde formulieren mee.