Bijstandsuitkering voor zelfstandigen

Bent u een zelfstandige ondernemer en heeft u een tijdelijk minder inkomsten? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor bijstandsverlening als u tot de volgende categorieën behoort:

 • ondernemer die geboren is voor 1 januari 1960;
 • ondernemer die wil of moet stoppen;
 • ondernemer die tijdelijk een terugval heeft in inkomsten en daardoor onder het minimum inkomen komt;
 • uitkeringsgerechtigde die een bedrijf wil starten.

IOAZ

Bent u als oudere arbeidsongeschikte zelfstandige noodgedwongen uw bedrijf of beroep te beëindigen, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen).

Om in aanmerking te komen voor de IOAZ-uitkering moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u bent een oudere zelfstandige tussen de 55 en pensioengerechtigde leeftijd;
 • u voldoet aan het zogeheten urencriterium voor de belastingaftrek voor zelfstandigen: de zelfstandigenaftrek;
 • u heeft de uitkering aangevraagd voordat u uw bedrijf opheft of verkoopt;
 • u bent verplicht op zoek te gaan naar een betaalde baan. De IOAZ-uitkering is immers een werkloosheidsuitkering.

Tijdens een intakegesprek met de Bbz-consulent hoort u welke mogelijkheden er zijn. Als het intakegesprek leidt tot een aanvraag, dan krijgt u een aanvraag- en inlichtingenformulier mee en een checklist waarop staat welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag. Een onderzoek door het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) kan onderdeel uitmaken van de aanvraagprocedure.

Aan de hand van het aanvraagformulier, het inlichtingenformulier, de benodigde bewijsstukken en eventueel een advies van het IMK, beoordeelt de gemeente of u recht heeft op IOAZ. De volgende vragen komen daarbij aan de orde:

 • of u behoort tot de rechthebbenden;
 • of u over andere voorzieningen, zoals eigen middelen (inkomen of vermogen), beschikt;
 • of u terecht kunt bij een andere instantie, bijvoorbeeld het UWV;
 • of er werk voor u te vinden is;
 • hoe hoog de financiële ondersteuning wordt;
 • heeft uw partner inkomen en hoe hoog is dit.

Besluitvorming

De aanvraagprocedure voor Bbz mag maximaal 13 weken duren en voor IOAZ maximaal 8 weken gerekend vanaf de datum van aanvraag. Tegen het besluit kunt u bezwaar maken.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een Bbz- of IOAZ-uitkering neemt u contact op met het Sociaal Team.

Meenemen

Als u naar de afspraak komt, moet u in ieder geval een geldig legitimatiebewijs meebrengen en bewijsstukken waaruit blijkt dat u mogelijk recht heeft op een uitkering. De verdere procedure wordt aan u uitgelegd en u krijgt u als dit nodig is de benodigde formulieren mee.