Subsidies samenleving

In 2018 zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Wilt u meer informatie over de subsidiemogelijkheden neem dan contact op met het Servicepunt op (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail info@renkum.nl.

Subsidies per jaar

Een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt aan een aantal grote instellingen binnen de gemeente Renkum. Een aanvraag om een subsidie per jaar dient u in voor 1 mei voorafgaande aan het kalenderjaar waarin u de activiteiten uitvoert.

Eenmalige subsidies

Subsidie voor incidentele projecten of incidentele activiteiten. De eenmalige subsidie wordt slechts een keer verstrekt voor hetzelfde project of dezelfde activiteit. Een aanvraag om een eenmalige subsidie dient u ten minste 8 weken voor aanvang van de activiteit in.

De aanvragen  voor een subsidie per jaar en een eenmalige subsidie worden getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening (ASV). De aanvragen die betrekking hebben op de algemene voorzieningen sociaal domein worden daarnaast nog getoetst aan de Nadere Regels Algemene Voorzieningen Sociaal Domein.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de toegekende subsidie, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de beschikking die u ontvangt, staat hoe u dit kunt doen.

Vaststelling

Na beëindiging van de gesubsidieerde activiteit moet u een aanvraag tot vaststelling indienen. Dit wordt aangegeven in de beschikking waarin de subsidie is verleend.

Subsidieregister

In de subsidieregisters 2017 en 2018 zijn de subsidies opgenomen die in heel 2017 en tot nu toe in 2018 zijn verleend.