Veel gestelde vragen

Beleidsstukken over zonnevelden en vragen en antwoorden.

Waarom wil de gemeente Renkum een zonneveld? 

Het klimaat verandert en als gemeente nemen we maatregelen om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit doen we door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, bijvoorbeeld door geen of minder fossiele brandstoffen te gebruiken en over te gaan op hernieuwbare energie. De ambitie van de gemeente Renkum is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. 

Om klimaatneutraal te worden is het onder andere van belang dat we duurzame energie gebruiken en opwekken. Ook de gemeente Renkum wil daar, samen met alle andere gemeentes in de regio, haar bijdrage aan leveren. Om het aantal wespendiefparen op de Veluwe in stand te houden zijn gedurende 2022 windturbines in een zone van 1 kilometer rondom de Veluwe uitgesloten. Daardoor is het (tenminste tot 2030) enkel mogelijk om onze bijdrage voor grootschalige duurzame energieopwekking te leveren door middel van zonnevelden. 

Wat is de Visie Grootschalige opwek? 

De visie grootschalige opwek van elektriciteit biedt duidelijkheid over hoe gemeente Renkum omgaat met initiatieven en welke randvoorwaarden er gesteld kunnen worden voor grootschalige elektriciteitsopwekking door zon en wind. Deze visie geeft daarmee de handvatten om initiatieven en locaties te beoordelen en aan te wijzen. Het exact bepalen van specifieke locaties gebeurt in uitwerkingsplannen en door middel van een zorgvuldig onderzoek en proces.

Wat is de Selectieleidraad zonnevelden? 

Nadat eind 2021 de Visie Grootschalige opwek is vastgesteld door de gemeenteraad starten we nu met het proces om zonnevelden mogelijk te maken. Om initiatiefnemers van zonnevelden uit te nodigen om een plan in te dienen, is door het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 november 2023 de Selectieleidraad zonnevelden vastgesteld. Een selectieleidraad beschrijft het proces voor het aanmelden en beoordelen van plannen van initiatiefnemers.

Heb ik invloed op hoe het zonneveld eruit komt te zien? 

Aan de hand van de Selectieleidraad zonnevelden wordt gekozen welke initiatiefnemer het beste plan heeft. Aan dit plan zal ook een locatie binnen het zoekgebied verbonden zijn. Nadat het beste plan is uitgekozen, gaat de initiatiefnemer in gesprek met de omwonenden van die locatie. U kunt dan aangeven welke wensen of ideeën u heeft om het zonneveld beter te maken. Deze input neemt de initiatiefnemer mee bij het ontwerp van het definitieve plan.

Kan ik financieel profiteren van het zonneveld? 

In de Visie Grootschalige opwek is opgenomen dat moet worden gestreefd naar minimaal 50% financiële participatie bij grootschalige opwek van energie. Deze ambitie is uiteraard overgenomen in de selectieleidraad. Plannen van initiatiefnemers worden daardoor beoordeeld op de mogelijkheden tot financiële participatie. Aan initiatiefnemers wordt meegegeven dat wij als gemeente de voorkeur hebben voor lokaal eigendom, indien dat niet volledig mogelijk blijkt voor collectieve voordelen en tot slot voor individuele voordelen. Ook is meegegeven dat bewoners van onze gemeente die het dichtst bij het zonneveld wonen als eerste de kans moeten krijgen om financieel mee te profiteren. 

Hoe groot worden de zonnevelden?

Er mag maximaal 10% van de zoekgebieden gebruikt worden. Dit betekent dat er maximaal 34,8 hectare aan zonnevelden in zoekgebied 1 en maximaal 11,3 hectare aan zonnevelden in zoekgebied 2 kan komen. Het maximale aantal hectare is het maximale oppervlakte plangebied. Dit betekent dat daadwerkelijk oppervlakte zonnepanelen waarschijnlijk kleiner zal zijn, omdat bijvoorbeeld ook natuurcompensatie plaats moet vinden binnen dit gebied. 

Zonnevelden passen toch niet meer op het elektriciteitsnet?

Het is inderdaad niet mogelijk om een zonneveld direct op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Hier zijn initiatiefnemers uiteraard mee bekend en hen wordt daarom ook gevraagd slimme oplossingen hiervoor aan te dragen. Dit kan bijvoorbeeld een directe aansluiting zijn op de verbruiker van de elektriciteit of een batterij waar de elektriciteit tijdens piekmomenten in kan worden opgeslagen.

Contact

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar e-mail duurzaam@renkum.nl of bel (026) 33 48 111.