Planschade

Is de waarde van uw woning of pand gedaald door een planologische maatregel? Of is het door die maatregel minder prettig wonen? Dan is er sprake van planschade en heeft u misschien recht op planschadevergoeding. Een planologische maatregel is bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg of de bebouwing van een stuk natuur.

Recht op vergoeding

U heeft recht op een schadevergoeding als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van de betreffende woning of het pand. Als u huurder bent, kunt u geen verzoek tot planschadevergoeding indienen.
 • U heeft schade geleden door een waardevermindering van uw woning of pand. Of uw woongenot is aantoonbaar verminderd.
 • De schade is veroorzaakt door een planologische maatregel.
 • U kon de schade niet voorzien toen u de woning of het pand kocht.
 • De schade is niet al op andere wijze vergoed.
 • U zit nog binnen de termijn van 5 jaar na het van kracht worden van de planologische maatregel.

Kosten

U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat de gemeente uw verzoek in behandeling neemt. Dit geld krijgt u alleen terug als uw claim wordt erkend.

Verzoek om vergoeding of tegemoetkoming planschade indienen

U kunt alleen planschadevergoeding eisen als de planologische maatregel direct effect op uw woning of pand heeft. In alle andere gevallen (dus als er sprake is van indirecte effecten) spreekt men van planschadetegemoetkoming. Een verzoek om vergoeding of tegemoetkoming in schade dient u in bij het college van burgemeester en wethouders. Dat doet u:

Schriftelijk

U schrijft een verzoekbrief aan het college van burgemeester en wethouders. Daarin motiveert u waarom u in aanmerking denkt te komen voor de vergoeding of tegemoetkoming. Bij de brief voegt u eventueel het taxatierapport waarin de waardevermindering naar voren komt.

Verdere procedure

 • Het college beslist pas over uw verzoek als de planologische wijziging onherroepelijk is.
 • U betaalt een wettelijk vastgelegd bedrag van € 300,- voordat uw verzoek in behandeling genomen wordt. Dit geld krijgt u terug uw als uw claim wordt erkend.
 • De gemeente heeft een procedureregeling voor de vergoeding of tegemoetkoming in schade vastgesteld. Daarin is een termijn gesteld waarbinnen het college moet beslissen.
 • Op grond van deze regeling legt het college het verzoek in handen van een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie.
 • Deze commissie stelt u in de gelegenheid om uw verzoek toe te lichten of aan te vullen. Hiervan maakt de commissie een verslag.
 • De commissie stelt een advies op.
 • Het college beslist naar aanleiding van dit advies.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bij het college een bezwaarschrift indienen.
 • Tegen de beslissing van het college over uw bezwaarschrift kunt u beroep instellen bij de rechtbank.
 • Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.