Vastgesteld bestemmingsplan ‘Schelmseweg 101, 2024’ en beeldkwaliteitplan Schelmseweg 101

  • Kern: Oosterbeek
  • IDN: 0227ob

Beschrijving

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Schelmseweg 101, 2024’ gewijzigd en het beeldkwaliteitplan ‘Schelmseweg 101’ ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. 

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Schelmseweg 101 in Oosterbeek. Het plan voorziet in de bouw van een nieuwe grondgebonden woning van maximaal twee bouwlagen naast en ten zuidwesten van de bestaande woning aan de Schelmseweg 101. Omdat de bouw van de nieuwe woning nu nog niet mogelijk is wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Voor de nieuwe woning wordt ook een beeldkwaliteitplan gemaakt. Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie C, nummer 6438 en sectie D, nummer 9777. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is een kleine wijziging / verduidelijking in de toelichting doorgevoerd. Deze staat vermeld in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan. 

Beeldkwaliteitplan

Voor de nieuwe woning is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld. Een beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. De gemeenteraad heeft deze ongewijzigd vastgesteld. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 april 2024 voor de duur van 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beeldkwaliteitplan ligt in de genoemde periode ook analoog ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken die start op de dag na bekendmaking, dus op 4 april 2024, kunnen in principe belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Digitaal bestemmingsplan