Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeren 2024’

  • Kern: Gemeente Renkum
  • IDN: 0209ag

Beschrijving

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 maart 2024 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeren 2024’ ongewijzigd vastgesteld. Ook is besloten dat er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.

Waar gaat dit plan over?

Dit bestemmingsplan zorgt voor een toevoeging van parkeerregels aan een aantal oudere bestemmingsplannen in de gemeente waarin deze niet waren opgenomen. Met deze toevoeging kunnen in die gebieden (beter) parkeernormen, voor onder andere het voorzien van voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein, opgelegd worden.

Het bestemmingsplan voegt deze parkeerregeling toe aan onder andere de volgende grote en oudere bestemmingsplannen: ‘Oosterbeek-Noord, 2014’, ‘Renkum – Heelsum 2013’, ‘Doorwerth 2013’, ‘Kievitsdel 2013; ‘Heveadorp 2012’ en ‘Buitengebied, (correctieve) herziening 2008’.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 april 2024 voor de duur van 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken die start op de dag na bekendmaking, dus op 4 april 2024, kunnen in principe belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Digitaal bestemmingsplan