Vastgesteld bestemmingsplan ‘Stationsweg 4, 20223, beeldkwaliteitplan en besluit hogere grenswaarden geluid

Kern: Oosterbeek
IDN: 0223ob

Beschrijving

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 april 2023 het bestemmingsplan ‘Stationsweg 4, 2023’ gewijzigd en het beeldkwaliteitplan ‘Stationsweg 4’ ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan en voor de gevels van enkele van de nieuw te bouwen woningen heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere grenswaarden geluid ((weg)verkeerslawaai) op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) ongewijzigd vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied wordt als volgt globaal begrensd: in het noorden door Stationsweg 6, in het oosten door de Stationsweg en in het zuiden door Stationsweg 2. In westen ligt de parkeerplaats van het kantoor aan de Utrechtseweg 163. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 6406.

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan de Stationsweg 4 in Oosterbeek. De bestaande grondgebonden woning wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw woongebouw van vier bouwlagen (waarvan de bovenste laag bestaat uit de suggestie van een kap) met daarin 8 appartementen. In de achtertuin (westzijde) zijn parkeerplaatsen voor deze woningen voorzien. Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze staan vermeld in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Beeldkwaliteitplan

Voor de nieuwe woningen is ook een beeldkwaliteitplan opgesteld. Een beeldkwaliteitsplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. De gemeenteraad heeft deze ongewijzigd vastgesteld. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Besluit hogere grenswaarde geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevels van enkele van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de Utrechtseweg en de Stationsweg wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een besluit hogere waarden opgesteld. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen. Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het college heeft de gevraagde hogere grenswaarden geluid verleend.

Inzien stukken

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 mei 2023 voor de duur van 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek.  Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het besluit hogere grenswaarde geluid voor dit woningbouwproject en het beeldkwaliteitplan liggen in de genoemde periode ook analoog ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken die start op de dag na bekendmaking, dus op 4 mei 2023, kunnen in principe belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of het vastgestelde besluit hogere grenswaarde geluid. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift dient vermeld te worden tegen welk besluit beroep wordt ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan