Vastgesteld bestemmingsplan ‘Oudkerkeland – Achterdorpsstraat 5, 2023’

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 maart 2023 het bestemmingsplan ‘Oudkerkeland – Achterdorpsstraat 5, 2023’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. 

Kern: Renkum
IDN: 0224rh

Bestemmingsplan

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de achtertuin (noordzijde) van de woning aan de Achterdorpsstraat 5 in Renkum en voorziet in de bouw van een nieuwe lage grondgebonden woning op die locatie. De achtertuin van Achterdorpsstraat 5 wordt gesplitst in twee delen, waarbij in het noordelijke deel de nieuwe woning wordt gebouwd. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de Europalaan en aan de oost- en westzijde grenst aan de naburige tuinen aan de Achterdorpsstraat. De woning zal worden ontsloten worden op de Oudkerkeland. Het plangebied bestaat uit het kadastrale perceel Renkum, sectie D, nummers 3094 en 3275 en 3172 (deels). Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een paar kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze staan vermeld in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 12 april 2023 voor de duur van 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis in Oosterbeek. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Beroep

Tijdens de beroepstermijn van 6 weken die start op de dag na bekendmaking, dus op 13 april 2023, kunnen in principe belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen. In het beroepschrift dient vermeld te worden tegen welk besluit beroep wordt ingesteld.

Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Digitaal bestemmingsplan