Weigering vaststelling bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’

Kern: Oosterbeek
IDN: 0196ob

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 22 april 2020 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2019’ niet vast te stellen. Het gevolg van het niet vaststellen van het bestemmingsplan is dat het bestemmingsplan ‘Oosterbeek-Noord 2014’ op deze locatie (Valkenburglaan 1 in Oosterbeek) van kracht blijft.

Dit bestemmingsplan had betrekking op Valkenburglaan 1 in Oosterbeek. Het doel van het bestemmingsplan was om het geldende plan te actualiseren en aan te passen aan de nieuwe, deels vergunde, plannen. De bebouwing aan de Valkenburglaan 1 heeft de bestemming 'Sport - Manege'. Deze bestemming bleef in het nieuwe bestemmingsplan gelijk. Op de locatie bevindt zich een manege, restaurant en een bedrijfswoning. Door gewijzigde bedrijfsvoering van het terrein is de publieksfunctie van de paardensport van komen te vervallen. Het gevolg hiervan is dat het aantal paarden dat gehouden wordt is afgenomen en de stallen in het bijgebouw aansluitend op het restaurant zijn komen te vervallen. In dit gebouw (de voormalige stallen) is inmiddels met een separate vergunning een sportschool toegestaan en in werking. Dit bestemmingsplan zou zorgen voor de planologische vertaling van de eerdere verleende vergunningen (waaronder de sportschool), de feitelijke situatie (waaronder het planologisch vastleggen van het zelfstandige restaurant), de veranderde bedrijfsvoering en het mogelijk maken van de bouw en gebruik van een kantoor.

Het plangebied aan de Valkenburglaan 1 ligt in de hoek van de Valkenburglaan en de Sonnenberglaan. Het bestemmingsplan had betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie B, nummers 1122, 1123, 1148, 1149, 1150 en voor een heel klein deel op 1170.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 20 mei 2020 liggen gedurende zes weken de onderstaande stukken ter inzage ligt in het gemeentehuis en hier op de website:

  • Besluitdocumenten: het besluit met de weigering het bestemmingsplan vast te stellen en de besluitenlijsten van de vergaderingen van 11 maart 2020 en 22 april 2020 van de gemeenteraad;
  • Ontwerpbestemmingsplan: het ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan.
  • Achtergronddocumenten: het verworpen raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en het daarbij behorende ter vaststelling aangeboden bestemmingsplan ‘Valkenburglaan 1, 2020’ (wat dus niet is vastgesteld),

Het bestemmingsplan is dus niet vastgesteld.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging)  kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het besluit in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging)  kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het besluit in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Bestanden