Weigering vaststelling bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’

Kern: buitengebied
IDN: 0207bg

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 26 mei 2021 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’ niet vast te stellen. Ook heeft de gemeenteraad besloten het bijbehorende beeldkwaliteitplan niet vast te stellen. Het gevolg van het niet vaststellen van het bestemmingsplan is dat het bestemmingsplan ‘Renkum – Heelsum 2013’ op deze locatie (Hartenseweg 7 in Renkum) van kracht blijft.

Dit bestemmingsplan had betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Hartenseweg 7 in Renkum ter plaatse van een bestaande (paarden)schuur. De (paarden)schuur, die op enige afstand van de weg ligt, zou daarbij gesloopt worden en op dezelfde plek zou een woning met een iets kleinere oppervlakte komen. Tegelijkertijd zou een groot deel van het perceel als natuur ingericht.

Het ontwerp-beeldkwaliteitplan was een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. Met het beeldkwaliteitplan zou geregeld worden dat de woning een goede en passende (ruimtelijke) kwaliteit zou krijgen en het terrein natuurlijk zou worden ingericht.

Het plangebied heeft betrekking op het perceel aan de Hartenseweg 7, gelegen tussen de woningen aan de Hartenseweg 5 en 9 in Renkum. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Renkum, sectie A, nummer 3517.

Ter inzage

Met ingang van woensdag 11 november 2021 liggen 6 weken (tot en met dinsdag 28 december 2021) de onderstaande stukken ter inzage in het gemeentehuis en staan de stukken op deze website:

  • Besluitdocumenten: het besluit met de weigering het bestemmingsplan vast te stellen en de besluitenlijsten van de vergaderingen van 11 mei 2021 en 26 mei 2021 van de gemeenteraad;
  • Ontwerpbestemmingsplan: het ter inzage gelegen ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerp van het bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
  • Achtergronddocumenten: het verworpen raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan en het daarbij behorende ter vaststelling aangeboden bestemmingsplan ‘Hartenseweg 7, 2021’ (wat dus niet is vastgesteld),

Het bestemmingsplan is dus niet vastgesteld.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan. Tegen het besluit het beeldkwaliteitplan niet vast te stellen kan geen beroep worden ingesteld. 
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het besluit in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Bestanden