Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ en vastgesteld besluit hogere grenswaarden geluid

Kern: Oosterbeek
IDN: 0194ob

Beschrijving

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 september 2021 het bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft het bijbehorende beeldkwaliteitplan nog niet vastgesteld.

Voor het bestemmingsplan en de nieuw te bouwen woningen in het plangebied heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit hogere grenswaarden geluid ((weg)verkeerslawaai) op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van de hiervoor genoemde plannen en besluiten heeft betrekking op het perceel aan Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Op dit terrein is nu Moviera gevestigd. Het plangebied is bekend als kadastraal perceel Oosterbeek, sectie C, nummer 5518. Het gebied wordt begrensd door de Nico Bovenweg in het noorden, het appartementencomplex aan de Nico Bovenweg 55 en een stuk bos in het westen, de tuinen van de woningen aan de Graaf Ottolaan (even nummers) in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen en appartementen aan de Graaf van Rechterenweg 51 en 53.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van (hoofdzakelijk grondgebonden) woningen op het terrein aan de Nico Bovenweg 44. Op dit moment heeft het hele terrein een maatschappelijke bestemming. De plannen zijn om de bestaande bebouwing te slopen en er maximaal 55 woningen in verschillende woning categorieën te realiseren inclusief een ontsluitingsweg, parkeren en enkele groenvoorzieningen. Omdat deze nieuwe ontwikkeling niet past in het nu nog geldende bestemmingsplan is het nieuwe bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ opgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan is, ambtshalve en mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, op enkele (ondergeschikte) onderdelen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. Daarnaast zijn er amendementen aangenomen. De wijzigingen hierdoor zijn ook opgenomen in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan. Hier wordt dan ook naar verwezen. De amendementen zijn ook opgenomen in de bijlagen van het bestemmingsplan, hier wordt ook naar verwezen. De wijzigingen naar aanleiding van de amendementen gaan alleen over de geplande woningen langs de Nico Bovenweg. Daar is onder andere in het daar opgenomen bouwvlak door de amendementen de maximaal toegestane goothoogte verlaagd naar maximaal 8 meter. Ook is de daar toegestane maximale bouwhoogte verlaagd naar 12 meter. 

Besluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op de gevels van de nieuwe woningen de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de spoorlijn Arnhem-Utrecht wordt overschreden. Hiervan kan ontheffing worden verleend en is een besluit hogere waarden opgesteld. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit wat ter inzage heeft gelegen is het volgende (naar aanleiding van de zienswijzen, ambtshalve aanpassingen en over het bestemmingsplan aangenomen amendementen) gewijzigd. 

Het akoestisch onderzoek is naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen aangepast op basis van de meest recente versie van de verbeelding. Tevens is geconstateerd dat abusievelijk vergeten is om in het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ook de Nico Bovenweg mee te nemen in de aanvraag. Dit is (in combinatie met de wijzigingen vanuit de zienswijzen) aangepast in het besluit. 

Het aangenomen amendement over het bestemmingsplan heeft (indirect) ook geleid tot een kleine wijziging in het besluit hogere grenswaarde geluid. Doordat onder andere de maximale bouwhoogte van de geplande woningen langs de Nico Bovenweg is verlaagd is het akoestisch onderzoek daarop weer aangepast (d.d. 27 oktober 2021) en is op (circa) een drietal punten de geluidbelasting (circa) 1dB hoger geworden, wat weer is verwerkt in het besluit hogere grenswaarde geluid.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde geluid ((weg)verkeerslawaai Wgh) en de bijbehorende relevante stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 10 november 2021 gedurende 6 weken (tot en met 21 december 2021) analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de website Mijnomgeving en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden van het besluit hogere grenswaarde geluid zijn hieronder ook te vinden.

Beroep 

Tijdens de hiervoor genoemde beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, maar ook een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of de vastgestelde besluit hogere grenswaarde geluid. Bij het beroep moet duidelijk vermeld worden tegen welk van de besluiten beroep wordt ingesteld. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist

Planbestanden