Vastgesteld bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’, beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof 6’ en besluit hogere grenswaarde geluid

Kern: Wolfheze

Beschrijving

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 24 februari 2021 het bestemmingsplan ‘Lawijckerhof 6 e.o., 2021’ en het beeldkwaliteitplan ‘Lawijckerhof’ ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan. Voor het bestemmingsplan en de nieuw te bouwen woningen in het plangebied heeft het college op 12 januari 2021 het besluit hogere grenswaarden geluid (wegverkeerslawaai) op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied van alle plannen heeft betrekking op het perceel aan Lawijckerhof 6 en Macharislaan 15 in Wolfheze. Het gebied wordt begrensd door de Lawijckerhof in het noorden, de Macharislaan in het westen, de Johan Stratiuslaan in het oosten en in het zuiden door de tuinen van de woningen aan de Burchtlaan. Het plangebied heeft betrekking op de kadastrale percelen Oosterbeek, sectie A, nummers 395, 396, 624 en 625.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie van de voormalige Open hof kerk (Burchtkerk) aan de Lawijckerhof 6 en het voormalige zalencentrum De Burcht/Dorpshuis Wolfheze  aan de Macharislaan 15 in Wolfheze. Beiden hebben hun functie verloren. De Burcht wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komen 2 twee-onder-één-kap-woningen. Het kerkgebouw blijft behouden en wordt omgevormd tot vier woningen. Omdat woningbouw en het gebruik van het kerkgebouw voor wonen nu nog niet is toegestaan is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. In dit nieuwe bestemmingsplan heeft het terrein een woon- en tuinbestemming gekregen.

Beeldkwaliteitplan

Het beeldkwaliteitplan is een concretisering van het welstandsbeleid voor de specifieke locatie. In het beeldkwaliteitplan wordt aangegeven op welke wijze de ruimtelijke kwaliteit in het gebied wordt bereikt. Dit gebeurt door een visie op het onderscheid tussen de openbare ruimte en de bebouwing en door het stimuleren van een uitgesproken kwaliteit van de te bouwen woningen.

Besluit hogere grenswaarden geluid

De geplande woningen worden conform de Wet geluidhinder aangemerkt als geluidgevoelige bestemming. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat op een deel van een gevel(s) van de nieuwe woning(en) de voorkeursgrenswaarde als gevolg van geluid van de A50 iets wordt overschreden. Hiervan is ontheffing verleend via het genomen besluit. Uiteindelijk is het doel van de wet- en regelgeving dat het geluid binnen de woning aan de maximaal toegestane binnenwaarde voldoet (33 dB). Met het treffen van isolatiemaatregelen in en aan de nieuwe woningen is het mogelijk hieraan te voldoen.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Wgh (en de bijbehorende relevante stukken) liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 3 maart 2021 gedurende 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Deze stukken zijn dan ook digitaal in te zien op MijnOmgeving. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het beeldkwaliteitplan is ook vanaf 3 maart 2021 in te zien in het gemeentehuis. Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-beeldkwaliteitplan zijn geen zienswijzen ingediend. Over het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid wel, maar die zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van dat besluit. Mede daarom zijn alle besluiten ongewijzigd vastgesteld.

Beroep 

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan of de vastgestelde besluit hogere grenswaarde geluid Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.

Planbestanden

Digitaal bestemmingsplan / planbestanden