Vastgesteld bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’

Beschrijving

Het bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ (in de ontwerpfase bekend als ’Europalaan 98, 2018’)  heeft betrekking op de woning aan de Europalaan 98, de (bedrijfs)panden aan de Europalaan 98a, 98b, 98c en het pand aan de Molenweg 24 in Renkum.

Het bestemmingsplan heeft als doel om op de hoek van de Europalaan  - Bergerhof vier grondgebonden woningen te realiseren. Op dit moment is daar 1 woning toegestaan. Tegelijkertijd krijgen de bestaande en voormalige bedrijfsloodsen een deels andere bestemming. Deze oude loodsen zijn het waard om te behouden. Daarom is gezocht naar functies om deze toekomstbestendig te kunnen gebruiken. In deze loodsen met een bedrijfsbestemming is eerder met vergunning een kinderdagopvang / buitenschoolse opvang toegestaan. Deze maatschappelijke functie wordt nu in het bestemmingsplan opgenomen. De loodsen krijgen een gemengde bestemming (‘Gemengd-5’) waarin een beperkte maatschappelijke functie in is toegestaan, maar ook lichte bedrijvigheid (met name opslag). De huidige mogelijkheid om ten behoeve van de nu nog toegestane bedrijvigheid productiegerichte detailhandel toe te staan vervalt.

Het pand Molenweg 24, gelegen naast en direct tegen de voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98 heeft nu nog een bedrijfsbestemming waar, door een speciale aanduiding ook een fysiotherapiepraktijk is toegestaan. Nu krijgt dit pand ook de bestemming ‘Gemengd-5’, waarbij ook kantoren zijn toegestaan.

De voormalige bedrijfswoning aan de Europalaan 98 heeft nu nog een bedrijfsbestemming waarbinnen slechts een bedrijfswoning is toegestaan. Voor deze bedrijfswoning is eerder een vergunning verleend om dit te gebruiken als gewone woning met tuin. Dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan. Ook is eerder een vergunning verleend om in een deel van de daarbij behorende aangebouwde gebouwen een bed & breakfast te starten. Ook dit wordt nu vastgelegd in het bestemmingsplan.

Het plangebied ligt ten noorden van en nabij het centrum van Renkum en wordt omsloten door de Bergerhof aan de noordkant, de Europalaan aan de oostzijde en de Molenweg aan de zuidzijde. Aan de westkant sluit de locatie aan op de bestaande bebouwing. De locatie voor de nieuwe woningen is gesitueerd op het meest noordelijke deel van de locatie nabij de kruising Bergerhof / Frans Campmanweg / Europalaan. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Renkum, sectie C, nummers 8238, 8239, 8341, 8342, 8343 en 8344.

Het vastgestelde bestemmingsplan is naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, maar ook zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

Aangezien er meerdere (detail)aanpassingen zijn doorgevoerd kunnen deze hier niet allemaal worden opgesomd. Daarom wordt verwezen naar de reactie op de zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen die in hoofdstuk 6 van de toelichting van het bestemmingsplan zijn opgenomen. De twee belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

In de bestemming  ‘Gemengd-5’ (zoals dit was opgenomen voor de loodsen)  zijn de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen functies voor ‘cultuur en ontspanning’ vervallen. Ook is de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen woonbestemming van Molenweg 24 vervallen. Dit is nu omgezet in de bestemming ‘Gemengd-5’ met de aanduiding ‘gemengd’. Daarbinnen zijn de eerder genoemde beperkte maatschappelijke functies en lichte bedrijvigheid toegestaan maar ook kantoren.

Ter inzage

De gemeenteraad van Renkum heeft in zijn vergadering van 30 januari 2019 het bestemmingsplan ‘Europalaan 98 e.o., 2019’ gewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt in het kader van de beroepstermijn met ingang van 6 februari 2019 gedurende 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.