Vastgesteld bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de nieuwbouw van een woning aan de Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Op de locatie staat al een woning met diverse grote bijgebouwen. Die zullen worden gesloopt. Daarvoor komt een duurzame nieuwe woning van 1 laag met een kleine kap met grasdak.

De nieuwe woning wordt iets verschoven op het woonperceel (richting het westen) en iets verder van de straat af. Daarmee komt de woning deels buiten het huidige bouwvlak van het huidige bestemmingsplan te liggen. De verplaatsing van de woning is onder andere in verband met de bijzondere vorm (driehoekig) en de duurzaamheid van de woning noodzakelijk en wenselijk.

Als de nieuwe woning voor 50% of meer in het bouwvlak van het huidige bestemmingsplan blijft liggen zou een bestemmingsplanwijziging niet nodig zijn. Dan kan de verschuiving mogelijk gemaakt worden met een zogenaamde 'buitenplanse afwijking'. Dit is korte omgevingsvergunningsprocedure. Maar de nieuwe woning van Bram Streeflandweg 56 ligt de nieuwe woning iets meer dan 50% buiten het bouwvlak. Daarom is een nieuw bestemmingsplan nodig. Overigens is de locatie van de nieuwbouw al grotendeels bebouwd met een, te slopen,  bijgebouw bij de huidige woning.

Het plangebied ligt aan de weg Bram Streeflandweg 56 in Renkum. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Het plangebied bestaat uit de kadastrale percelen Renkum sectie B, nummer 3234 en nummer 3875 (deels). De locatie sluit aan de noordkant aan op de Bram Streeflandweg/Nieuwe Fluitersmaatscheweg. In het westen en zuiden liggen weilanden. Aan de oostzijde ligt een terrein braak waar binnenkort nieuwe woningen worden gebouwd.

Ter inzage

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 25 september 2019 het bestemmingsplan ‘Bram Streeflandweg 56, 2019’, ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 2 oktober 2019 gedurende 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie Mijnomgeving en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.