Vastgesteld bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’

Beschrijving

Het bestemmingsplan heeft betrekking op Boersberg 2 en het daaraan aansluitende agrarische perceel. Het bestemmingsplan heeft als doel om ter plaatse van Boersberg 2 een fauna opvangcentrum met een centrale voor de dierenambulance te realiseren. De doelstelling van de fauna opvang is het opvangen, verzorgen en rehabiliteren van hulpbehoevende inheemse fauna. Daarnaast is educatie met betrekking tot dier, natuur en duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het werk van de fauna opvang, net als de activiteiten op het terrein van onderzoek. In het nieuwe centrum worden twee diensten gevestigd: een vogel- en wildopvang en een centrale voor de dierenambulance. Het perceel krijgt een maatschappelijke bestemming maar dan uitsluitend bedoeld voor de fauna opvang en de dierenambulance.

Met dit initiatief verandert de functie van het terrein (erf) met opstallen dat nu een museum-bestemming heeft. De huidige museum-bestemming is groter dan straks de maatschappelijke bestemming zal zijn. Het resterende deel wat nu nog een museumbestemming heeft krijgt een agrarische bestemming, conform het huidige gebruik. De bestaande bebouwing wordt gesloopt en vervangen door een duurzaam en ecologisch nieuw gebouw met buitenopvang. De bestemming van de omliggende agrarische gronden rondom het erf verandert niet. Het behoudt haar agrarische bestemming.

Het plangebied wordt ten noorden van Boersberg 2 globaal begrensd door de bosstrook tussen Boersberg 2 en de W.A. Scholtenlaan. In het oosten door de daar gelegen bosgebied. In het zuiden door de aansluitende agrarische percelen (kadastraal bekend als Doorwerth, sectie C, nummer 3467) en in het westen door de weg de Boersberg. Het plangebied bevat de volgende kadastrale percelen: Doorwerth sectie C, nummers 3465 en 3466.

Ter inzage

De gemeenteraad van Renkum heeft in haar vergadering van 27 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Boersberg 2, 2018’, ongewijzigd vastgesteld. Ook heeft de gemeenteraad besloten geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen in het kader van de beroepstermijn met ingang van 4 juli 2018 gedurende 6 weken analoog ter inzage in het gemeentehuis te Oosterbeek. Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke applicatie MijnOmgeving en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden zijn beschikbaar via http://intercontent.renkum.nl/ro/plannen/NL.IMRO.0274.bp0191bg-/NL.IMRO.0274.bp0191bg-va02.

Tijdens de beroepstermijn kunnen belanghebbenden, die op tijd een zienswijze hebben ingediend, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan te hebben ingediend, schriftelijk beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor zover het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld kan iedere belanghebbende, dus ook diegene die geen zienswijze hebben ingediend, tegen die wijziging schriftelijk beroep instellen.

Omdat het instellen van beroep geen schorsende werking heeft, treedt het bestemmingsplan in werking op de eerste dag na het aflopen van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de beroepstermijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het bestemmingsplan niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.